Asiakastarina

Tampereen kaupunki: Tammerkosken siltojen selvitystyö

Tammerkosken rannat kuuluvat Suomen vanhimpien tehdasmiljöiden joukkoon. Tammerkosken ympäristö on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) ja se on yksi Suomen kansallismaisemista. Tammerkosken yli johtaa useita siltoja, joista vanhimmat ovat 1900-luvun alusta.

FCG Finnish Consulting Group on ollut mukana tutkimassa Tammerkosken ympäristön ja siltojen kehitysmahdollisuuksia. Selvitys laadittiin Tampereen Kantakaupungin vaiheyleiskaavan (valtuustokausi 2021–2025) keskustan osa-alueeseen liittyvänä selvityksenä. Työn tavoitteena oli tutkia Tammerkosken ylittävien sekä kosken suuntaisten uusien kevyenliikenteen sekä ajoneuvoliikenteen siltojen kokonaisuutta.

Siltoja tarkasteltiin osana keskustan liikenne- ja liikkumisverkkoa ja Tammerkosken molemmin puolin sijaitsevan ydinkeskustan toiminnallista kaupunkirakennetta. Työn keskeinen haaste oli alueen kulttuuriympäristön arvojen sekä alueelle kohdistuvien liikenteellisten ja toiminnallisten tavoitteiden yhteensovittaminen.

”Selvitys oli laaja-alainen ja monia eri suunnittelualoja käsittävä kokonaisuus, joka edellytti monipuolista asiantuntemusta. Työn mielenkiintoa lisäsi suunnittelualueen ainutlaatuisuus ja arvokkuus yhtenä Suomen tunnetuimmista kansallismaisemista”, FCG:n projektijohtaja Kalle Rautavuori kuvailee.

Monipuolista yhteistyötä

Työn tavoitteena oli saada tietoa, jota voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa ja vaiheyleiskaavan keskustan osa-alueen suunnittelussa sekä vaikutusten arvioinnissa. Työlle nimettiin Tampereen kaupungin sisältä ohjausryhmä, jossa oli laajasti edustettuna kaupungin eri toimialoja. Työn aluksi ohjausryhmälle järjestettiin työpaja, jossa yhteensovitettiin erilaisia tavoitteita ja lähtökohtia.

Työssä tutkittiin nykyisten siltojen leventämistä ja uusien siltojen mahdollisia sijainteja ja mitoitusta sekä siltojen rakentamiseen liittyviä reunaehtoja. Työssä arvioitiin myös, voidaanko nykyisten siltojen kehittämisellä korvata uusien siltojen tarve. Selvityksessä huomioitavia keskeisiä näkökulmia olivat kaupunki- ja maisemakuvaan, kulttuuriperintöön, keskustan elävyyteen ja elinvoimaisuuteen, liikenteeseen, tapahtumapaikkoihin ja julkisten ulkotilojen käyttöön, turvallisuuteen, esteettömyyteen ja rakennettavuuteen liittyvät näkökulmat. 

”Laadimme kattavan selvityksen Tammerkosken rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman historiasta ja nykytilasta sekä pääsimme osallistumaan alueen kehittämiseen ja arvojen säilyttämiseen” Rautavuori summaa yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa.