Lapsi istumassa keltaisella leikkitelineellä
Asiakastarina

Learning Together -hanke: Ukrainan peruskoulun uudistaminen suomalaisella asiantuntijuudella – laatu ja maine 2020-luvulle

Tarpeesta uudistaa Ukrainan vanhanaikainen ja tasoltaan vaihteleva perusopetus 2020-luvulle syntyi Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön koordinoima nelivuotinen, EU:n ja Suomen ulkoministeriön tukema hanke Learning Together. Suomen laajasti arvostettu osaaminen koulutuksen saralla kirvoitti Ukrainan hallitukselta toiveen yhteistyöstä ja Finnish Consulting Group sai vetovastuun hankkeesta vuonna 2018. Hankkeen aikana pyritään saavuttamaan 100 000 peruskoulun opettajaa, ottamaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, levittämään tietoisuutta uudistuksista ja lisäämään opettajan työn arvostusta. Massiivinen hanke vaatii asiantuntijuutta monipuolisesti erityisesti koulutuksen, viestinnän ja kulttuurin saralla.

Hyvä peruskoulutus on pohja, jolta ponnistetaan jatkokoulutukseen ja työelämään, mikä puolestaan heijastuu kansantalouteen. Peruskoulun rooli on muullakin tapaa käänteentekevä, niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla: se varustaa lapsen elämässä tarvittavalla tiedolla ja taidolla ja tukee tätä kasvussa ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Tasalaatuinen, kaikille avoin opetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa.

Ukrainassa koulujärjestelmän koettiin olevan vanhanaikainen. Opettajat ovat melko huonosti palkattuja, eikä ammatti ole kovin arvostettu. Perusopetuksen vaihteleva laatu ja maine ylläpitävät hankalaa kierrettä, jossa aliarvostettu ammatti ei houkuttele päteviä hakijoita, mikä taas vaikuttaa opetuksen laatuun, mikä jälleen heikentää mielikuvaa ja sitä myötä arvostusta.

Yhteistyö käyntiin Ukrainan hallituksen aloitteesta

Suomi nauttii laajaa arvostusta koulutuskysymysten saralla: opetussektorillamme on erinomainen maine ja kiinnostus koulutuslaitostamme kohtaan kansainvälistä. Aloite yhteistyöhön Ukrainan perusopetuksen uudistamisessa tuli Ukrainan hallitukselta.

The New Ukrainian School on nelivuotinen, Suomen ulkoministeriön ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön koordinoima ja EU:n yhteisrahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on nostaa opetuksen laatua kehittämällä muun muassa opetussuunnitelmia, oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja, pedagogiikkaa ja opettajankoulutusta. Tarkoituksena on myös lisätä tietoisuutta uudistuvasta perusopetuksesta suuren yleisön keskuudessa muun muassa mediakampanjoilla.

Vetovastuu projektista on Finnish Consulting Groupilla. Koulutus onkin yksi keskeisistä osa-alueista sen yhteistöissä kehittyvien maiden kanssa. Projektijohtaja Marja Laine Finnish Consulting Groupista uskoo, että peruskoulutuksen tulisi olla julkista ja jokaiselle tasa-arvoista. 

“Peruskoulutus kuuluu kaikille. Se on osa ihmisoikeuksia, kaikilla tulisi olla oikeus oppimiseen”, Laine toteaa.

Yksi hankkeen painopisteistä on tukea vähemmistökieltä puhuville oppilaille suunnatun ukraina toisena kielenä -opetuksen kehittämistä. Tällä pyritään mahdollistamaan tasavertaisempi yhteiskunnallinen asema vähemmistöjen edustajille, joille pääsy jatko-opintoihin ja siitä työmarkkinoille on puutteellisen kielitaidon vuoksi vaikeampaa kuin ukrainankieliselle väestölle.

Hankkeessa korostuu erityisesti FCG:n asiantuntijuus koulutuksessakulttuurissa ja viestinnässä.

Suomalaisella osaamisella kestäviin lopputuloksiin

Oppilaat ovat olleet innostuneista uusista oppimis- ja opetusmenetelmistä ja innostuksen toivotaan jatkuvan. Hankkeella pyritään kestäviin tuloksiin, jotka muuttavat perusopetuksen laadun ja maineen perusteellisesti. Ukrainalaisen henkilöstön koulutukseen panostetaan, jotta kehitystyö opettajien keskuudessa jatkuisi myös tulevaisuudessa. Suuri osa Finnish Consulting Groupin kautta Ukrainaan työskentelemään tulleista kouluttajista on Helsingin yliopiston opettajia ja muita suomalaisia konsultteja.

Suomen ulkoministeriön päässä hankkeen alkuun saatellut johtava asiantuntija Juha Virtanen pitää suomalaista hankeosaamista vientituotteena. Entisellä Suomen Ukrainan-suurlähettiläällä on hyviä kokemuksia Finnish Consulting Groupin tavasta työskennellä.

“FCG:n suomalainen kokemus- ja osaamispohja oli tärkeää saada mukaan. Se auttaa hankkeen osapuolia ymmärtämään toisiaan. FCG:llä on myös laajalti koulutusasioiden asiantuntemusta ja osaamista vastaavanlaisista kehitystehtävistä”, Virtanen avaa yhteistyön syitä.

”FCG on ollut hyvä yhteistyökumppani monessa hankkeessa ja on maineeltaan sekä kokemusten perusteella luotettava toimija”, Virtanen päättää.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme