Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella ja hankkeet suunnitellaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. YVA tehdään kullekin hankkeelle yksilöidysti palvelemaan hankkeen jatkosuunnittelua ja lupahakemuksia. 

YVA:n tavoitteena hankkeiden suunnittelu ympäristön kannalta kestävällä tavalla

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Tarpeen mukaan YVA suunnitellaan palvelemaan samanaikaisesti toteutettavia rinnakkaishankkeita, esimerkiksi kaavoitusprosesseja tai teknistä suunnittelua. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on löytää paras tapa toteuttaa hanke yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

YVA-menettelyssä projektinjohdolla, vuoropuhelulla ja aikataulun hallinnalla on suuri rooli. Arviointitehtävään asetetaankin aina asiantuntijatiimi, jonka kokemus ja taidot takaavat ammattitaitoisen ja tehokkaan prosessin, aikataulussa pysyen. Kunkin osa-alueen vaikutusten arvioinnista vastaa kyseiseen alaan perehtynyt asiantuntija.

Korkeatasoinen lupahakemus takaa hankkeelle tarkoituksenmukaisen lupapäätöksen

Toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen suunnittelun alkuvaiheessa on edellytys hankkeen sujuvuudelle. Toiminnalle tarvitaan ympäristölupa, mikäli se aiheuttaa vaaraa ympäristön pilaantumiselle. Korkeatasoiset hakemusasiakirjat ja tiivis yhteistyö viranomaisen kanssa takaavat sujuvan lupaprosessin ja sen tuloksena tarkoituksenmukaisen lupapäätöksen ja -ehdot toiminnalle.

Asiantuntijamme arvioivat ympäristövaikutukset mm. ihmisen, luonnonolojen, maankäytön, maiseman ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta.
Referenssimme kattavat laajasti eri hanketyyppien valikoiman, esimerkiksi tuulivoimahankkeet, voimalinjat, teollisuus- ja energiantuotantolaitokset, kaivos- ja maa-ainesten ottohankkeet, jätehuollon, liikenneväylät, satamat, sekä monet muut yksittäiset hanketyypit. 

Palveluitamme ovat:

 • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA)
 • Ympäristö- ja luontoselvitykset, havainnollistaminen
 • YVA- ja kaavaprosessien yhteensovittaminen
 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi ja sidosryhmävuoropuhelu, vaikutukset aluetalouteen
 • Ympäristölainsäädännön asiantuntijaselvitykset
 • Yritysten ympäristönsuojelullisen tilan selvitykset
 • Laaja valikoima vaikutusten mallinnus- ja mittausmenetelmiä
 • Ympäristölupahakemukset sekä ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt
 • BAT-päätelmiin liittyvät selvitykset, ympäristöluvan tarkistamishakemukset
 • Perustilaselvitykset
 • Vesilain mukaiset lupahakemukset
 • Päästöjen ja vaikutusten tarkkailuun liittyvät suunnitelmat

Palvelumme on todistetusti laadukasta. Laatimamme YVA-menettelyt on palkittu vuosina 2019, 2017 ja 2011 YVA ry:n myöntämällä vuoden ”Hyvä YVA” –palkinnolla.

”Erityismaininnan ansaitsee arviointimenettelyn aikainen dynaaminen suunnittelu. YVA-menettelyn aikana saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella molempia vaihtoehtoisia reittejä on kehitetty. Linjauksia kehitettäessä on huomioitu mm. kiinteistörajat, liito-oravan elinympäristö, etäisyys asuinrakennuksista, näkyvyys maisemassa ja olemassa olevan voimajohto sekä tieinfran hyödyntäminen. Voimajohtoreitin valinta on aina monen tekijän kompromissi. Reittien esisuunnittelussa on pyritty huomioimaan tekijöitä mahdollisimman tasapuolisesti.” 

Ote YVA ry:n Hyvä YVA –palkinnon tiedotteesta 21.3.2019.

Ympäristovaikutusten arviointi (YVA) ja luvitus - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.