Näkemyksiä

Konserninjohtamisen ja omistajaohjauksen kehittäminen – selkeä prosessi tuloksellisuuden arviointiin

Kuntalain säädökset tukevat aiempaa enemmän kuntakonsernin johtamista. Uudistuksen myötä konsernijohto vastaa entistä suoremmin omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä, mikä korostaa näiden elementtien tärkeyttä kunnallisessa päätöksenteossa.

Kuntalaki asettaa konsernijohtamisen arvioinnille vähimmäistavoitteet 

Kuntaorganisaatiot ovat monialaisia konserneja, jotka muodostuvat erilaisten sisäisten ja ulkoisten yksiköiden kokonaisuuksista. Konsernijohtamisen tarkoituksena on sovittaa yksiköiden toimintaa yhteen, jotta ne toteuttaisivat konsernin strategiaa ja toimisivat konsernin tavoitteiden ja kuntakonsernin kokonaisedun mukaisesti.  

Omistajaohjauksella myötävaikutetaan tytäryhteisöjen hallintoon ja toimintaan. Konsernijohto huolehtii, että tytäryhteisöissä otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu ja yhteisön hallituskokoonpano täyttää kuntalain edellytykset. Kunnan hallintosäännössä ja konserniohjeessa määritellään konsernijohdon vastuut. Joissakin hallintosäännöissä on lisäksi edellytetty, että hallitus teettää ulkopuolisen arvioinnin omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kerran valtuustokaudessa. 

Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konsernitalouden ja elinvoiman johtamista 

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa merkittävästi kuntien konsernitalouteen ja -johtamiseen, ja tytäryhteisöjen suhteellinen osuus kuntakonserneista kasvaa edelleen. Myös TE-palvelujen siirtyminen kunnille on esimerkki muutoksista, jotka vaikuttavat merkittävästi kuntien konsernitalouteen ja -johtamiseen.

Kuntakonsernin talouden merkitys on kasvanut. Kuntien strategioissa linjattujen tavoitteiden toteutuminen monimutkaistuvassa toimintaympäristössä edellyttävät hyvää kuntakonsernin johtamista, aktiivista omistajaohjausta, päätöksentekokykyä sekä selkeitä ohjauksen rakenteita ja menetelmiä.  

Useissa kunnissa konsernijohtoa on uudelleenorganisoitu ja konsernijohtamisen ja -ohjauksen vastuita on selkeytetty. Myös tytäryhteisöjen hallitusten osaamisen edellytykset osana omistajaohjausta ovat nousseet keskiöön. Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen osaksi toimintaa on kuitenkin kesken. Parhaillaan useat kunnat ovat strategiatyön jatkumona ja hyvinvointialueuudistusta ennakoiden uudistamassa omistajapoliittisia linjauksiaan.   

Kaupungeissa on nähty tarpeita systemaattiselle konsernijohtamisen kehittämiselle ja hyvien toimintatapojen vertailulle.  

Selkeä prosessi konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiin 

Kuntien on hyvä kehittää selkeät prosessit konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioimiseksi. Konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen tuloksellisuutta kannattaa arvioida seuraavan prosessin mukaan:

  • Omistajaohjauksen vahvistaminen 
  • Omistajapolitiikan terävöittäminen 
  • Konserninjohtamisjärjestelmän kehittäminen 
  • Johdon ja konserniyhteisöjen kehittämisen työpajat 

Kehitetäänkö teidän kunnassanne konsernijohtamista ja omistajaohjausta? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – meillä on laaja kokemus ja osaaminen kuntalain vaatimusten mukaisesta konsernijohtamisesta ja omistajaohjauksesta.