Näkemyksiä

Mitä on yritysvastuu ja miksi siitä puhutaan?

ESG, EU taksonomia, CSRD, ESRS…

Yritysvastuusta puhuttaessa monelle saattaa tulla ensimmäisenä mielikuvana mieleen monimutkainen sääntelyviidakko, jossa pää tai vähintään kieli menee solmuun monimutkaiselta kuulostavia termejä tulkitessa. Aika ajoin onkin hyvä pysähtyä miettimään, mistä oikein on kysymys. Mitä yritysvastuulla tai vastuullisella liiketoiminnalla oikein tarkoitetaan?

Vuonna 1987 YK:n Ympäristön – ja kestävän kehityksen komissio määritteli ensimmäistä kertaa käsitteen kestävä kehitys, jolla tarkoitetaan kehitystä, jonka tarkoituksena on täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omia tarpeitaan. Kiteytettynä kestävän kehityksen perusideana on tehdä tulevaisuudesta terveempi ja parempi paikka verrattuna menneisyyteen tai nykyhetkeen. Kehitys on välttämätöntä, jotta voimme turvata paremman, terveemmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden seuraaville sukupolville.  

Millainen rooli yrityksillä on tässä kokonaisuudessa?

Taloudella on keskeinen asema niin kansallisessa kuin kansainvälisessä päätöksenteossa ja toiminnassa. Yritysten rooli on noussut yhä merkittävämpään asemaan ympäristöongelmiin ja sosiaalisiin epäkohtiin puututtaessa, jolloin keskeiseksi käsitteeksi nousee yritysvastuu, eli vastuullinen liiketoiminta.

Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen. Nämä ovat kestävän kehityksen kolme keskeistä ulottuvuutta. Ne luovat perustan vastuulliselle liiketoiminnalle ja sen harjoittamiselle. Koska edellä mainitut ulottuvuudet ovat kytköksissä ja riippuvaisia toisistaan, ei riitä, että yritys on keskittynyt edistämään toiminnassaan pelkästään ympäristöasioita tai työtekijöidensä hyvinvointia. On huomioitava kaikki tulokulmat ja riippuvuussuhteet osana vastuullista liiketoimintaa.

Yritysvastuun ja sen sisällön muotoutumiseen ovat vaikuttaneet ajansaatossa yleisen ymmärryksen lisääntyminen, eri sidosryhmien, kuten kuluttajien ja sijoittajien vaatimukset sekä muuttuva ja kiristyvä lainsäädäntö.  Vaikka lainsäädännön kiristyminen on hyvä asia, saattaa se tuoda mukanaan monimutkaisen kuuloisia käsitteitä ja vaatimuksia, jotka voivat pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa vastuullisen toiminnan edistäminen alkaa kuulostamaan työläältä ja välttämättömältä pahalta.

Jos vastuullisuuteen kytkeytyvät termit ja sääntelykehikot alkavat tuntumaan raskailta ja hankalilta on hyvä pysähtyä pohtimaan, miksi vastuullisuustyötä oikein tehdään. Mitä se tarkoittaa juuri meidän organisaatiollemme ja mihin haluamme yritystoiminnallamme vaikuttaa?

Kun tahto- ja tavoitetila vastuullisuustyön edistämiseen on määritelty, voi vastuullisuustyön edistäminen tuntua selkeämmältä ja suunta kirkkaammalta.

Sanna Särkiö
Sanna Särkiö
Nuorempi ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti