Näkemyksiä

Näin hyödynnät rahoitusinstrumentteja pilaantuneen maaperän puhdistamisessa

Suomessa puhdistetaan vuosittain satojen kohteiden pilaantunutta maaperää. Yleisin pilaantuneiden alueiden puhdistusmenetelmä on edelleen pilaantuneen maa-aineksen pois kaivaminen ja kuljettaminen alueen ulkopuolelle loppusijoitettavaksi tai vaikkapa kaatopaikan peittomaaksi. Enenevässä määrin pyritään kuitenkin välttämään turhaa maamassojen siirtoa ja rekkarallia esimerkiksi hyödyntämällä kaivumaita paikan päällä tai käyttämällä puhdistusmenetelmiä, jotka eivät edellytä kaivutöitä.

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistuksen ja käsittelyn kustannukset vaihtelevat kohteesta riippuen. Suurimmillaan kohdekohtaiset kustannukset saattavat nousta satoihin tuhansiin tai jopa miljooniin euroihin. Valtio on jo muutaman vuoden ajan tarjonnutkin tukia mahdollisen pilaantuneen alueen selvitykseen ja puhdistukseen.

Kenelle avustus on tarkoitettu?

Valtion avustusta voidaan myöntää kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai yritykselle. Edellytyksenä on, että kohteesta pilaantuneesta maaperästä aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jos kohde täyttää seuraavat kriteerit, voidaan kohteen selvittämiseen/puhdistamiseen saada rahoitusta:

 • pilaantumisen aiheuttajaa ei saada vastuuseen
 • selvittäminen ja/tai puhdistaminen olisi hakijalle ilmeisen kohtuutonta
 • selvittäminen tai puhdistaminen on lisäksi yleisen ympäristö- tai terveysedun vuoksi välttämätöntä.

Hakemuksen menestymiseen vaikuttavat monet seikat, kuten:

 • hankkeen kustannukset suhteutettuna hakijan varoihin ja tuloihin
 • kauan sitten tapahtuneet pilaantumiset (ennen 1979)
 • hakijan myötävaikutus pilaantumiseen tai sen aiheuttaneeseen toimintaan
 • tietoisuus pilaantumisesta aluetta ostettaessa
 • pilaantumisen taustat ja muut mahdolliset seikat.

Avustukset voivat kattaa merkittävän osuuden kustannuksista

Selvittämiseen eli maaperän pilaantuneisuuden perustutkimukseen voi saada avustusta jopa 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, enimmillään kuitenkin 10 000 €. Jatkotutkimukseen, johon sisältyy jo maa-aineksen puhdistussuunnitelma, riskinarvio sekä kestävyyden arviointi, voi saada avustusta niin ikään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 15 000 €.

Kohteen puhdistamiseen massanvaihdolla voidaan saada avustusta 30 % tai enimmillään 150 000 €. Massanvaihdolla tarkoitetaan sitä, että haitta-aineita sisältävä maa-aines kaivetaan pois ja kuljetetaan käsittely- tai loppusijoituspaikkaan.

Jos puhdistus tapahtuu on-site tai in-situ -menetelmillä, voidaan avustusta saada 40 % tai enimmillään 350 000 €. On-site menetelmällä tarkoitetaan, että haitta-ainepitoinen maa-aines tai pohjavesi käsitellään paikan päällä niin, että haitta-aineet poistetaan tai neutralisoidaan siirtämättä massoja alueelta pois. In-situ menetelmällä tarkoitetaan, että maa-aines, sedimentti tai pohjavesi käsitellään paikan päällä, kaivamatta/siirtämättä massoja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ravinteiden injektoimista maaperään. Näin luodaan mikrobeille suotuisammat olosuhteet hajottaa haitta-aineita maaperässä luontaisesti.

Kaikkiin avustusmuotoihin on mahdollista hakea korotusta perustuen vakavaan vaaraan. Tällöin on joko tiedossa, että kohde voi muodostaa vaaran pohjavesialueelle, joka on vedenhankintakäytössä tai uhata pilata ennestään huonossa tilassa olevan pohjavesialueen, tai sitten pohjavesialueelle muodostuva mahdollinen vaara halutaan selvittää. Korotusta voi hakea myös, jos hankkeessa pystytään edistämään kiertotaloutta esimerkiksi siten, että massanvaihdolla toteutetun puhdistuksen kaivetuista massoista voidaan hyödyntää 60 % kohteessa tai muualla niin, että massoja ei sijoiteta jätteen vastaanottopaikkaan.

Hakemus tulee jättää jo ennen suunnittelutyön aloittamista, jotta kaikkiin hankeen eri vaiheisiin saadaan avustusta. Hakemukseen tulee tiedot:

 • Pilaantuneisuuden aiheuttaja
 • alueen käyttö ja omistushistoria
 • Selvitys kohteeseen toteutettavien toimenpiteiden toteuttamistavasta ja tavoitteista
 • Selvitys terveydelle tai ympäristölle aiheutuvasta vaarasta tai haitasta
 • Kustannusarvio
 • Selvitys kohtuuttomuudesta

FCG:ltä löydät vahvaa asiantuntemusta hakemusprosessin jokaiseen vaiheeseen sekä varsinaisen työn suunnitteluun ja toteutukseen!

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen kehittyy jatkuvasti

Pilaantuneen maaperän kunnostushankkeissa on otettu huomattavia teknologisia kehitysharppauksia jo pelkästään 2000-luvulla. Ymmärrys haitta-aineiden käyttäytymisestä maaperässä ja pohjavedessä sekä teknologian kehittyminen mahdollistavat sen, että varsin moni haitta-aine voidaan puhdistaa ilman kaivuutöitä. Tällä saavutetaan kustannuksiltaan ja rakennusaikaisilta haittavaikutuksiltaan parempia ratkaisuja, jotka myös palvelevat ympäristöä paremmin.

Paraikaa FCG tekee Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaperä kuntoon -hankkeelle kehityshanketta, jossa arvioidaan eri puhdistusmenetelmien ilmastovaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on helpottaa jatkossa ilmastopäästöjen arviointia ja suunnata entisestään kehitystä kohti ilmastoystävällisempien kunnostusmenetelmien käyttöä.