Terveysalan ammattilainen avustaa ikäihmistä kävellessä
Näkemyksiä

Näin parannetaan sote-henkilöstön työssäjaksamista – kolme konkreettista keinoa

Henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin haasteet ovat nyt yhteinen ongelma sotesektorilla kautta Suomen. Saatavuusongelma ei näyttäisi henkilöstöennusteiden mukaan ratkeavan helposti tulevaisuudessakaan. Onkin selvää, että meidän on yksinkertaisesti sopeutettava sotetyötä sellaiseksi, että sen ammattilaiset edelleen innostuisivat työstään ja pysyisivät alalla kehittämässä sitä. Tämän ohella hyvinvointialueilla on toki käynnissä merkittävää kehittämistyötä muun muassa palveluverkon ja talouden tasapainottamisen hyväksi, mitkä nekin ovat välttämättömiä toimia sotepalveluiden turvaamiseksi.

Helppoa ei siis tule olemaan.

Ennen nykyistä tehtävääni FCG:llä, työskentelin HUS Akuutissa vastaten 900 hengen hoitohenkilöstöstä päivystyksissä ja ensihoidon viidessä HUS-sairaalassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tuon kokemuksen pohjalta esitän nykytilanteeseen kolme hyvin konkreettista keinoa sote-henkilöstön työssäjaksamisen parantamiseksi.

Johtaja: Ymmärrä johdettaviasi!

Työhyvinvointia voidaan ja sitä pitää johtaa. Oleellista on hankkia aitoa ymmärrystä sotehenkilöstöstä ja heille merkityksellisistä asioista työssä, jotta työhyvinvoinnin parannukset kohdistuvat niihin seikkoihin, jotka ovat todellisuudessa merkittäviä. Tämän kehittämisen pohjaksi on saatava sekä kattava käsitys nykytilanteesta että omalle henkilöstölle merkityksellisistä asioista.

Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi rakentuu sellaisista asioista, kuten luottamuksen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen. Nämä ovat toteutettavissa johtamistyön keinoin. Lähes jokainen hyvinvointialue onkin nimennyt henkilöstöön liittyvät asiat oman strategiansa keskeiseksi painopistealueeksi, joten näistä lähtökohdista seuraavaksi tarvitaan sellaiset työn arjessa realisoituvat johtamisen käytännöt ja kulttuuri, jotka tuottavat parhaiten lisäarvoa työhyvinvointina.

Olennainen kysymys onkin: Löytyykö hyvinvointialueilta keinot ja resurssit kerätä tietoa siitä, mikä henkilöstölle on aidosti merkityksellistä oman työhyvinvoinnin kannalta?

Prosessien toimivuus tekee koko työstä vähemmän kuormittavaa

Mikäli työarki sisältää paljon toimimattomia prosesseja ja työn sujuvan tekemisen hidasteita, on päivän selvää, että työstä alkaa kasaantua negatiivista kuormaa. Ratkaisujen ei tarvitse olla kaikkien mahdollisten soten ongelmien poistumisen tasoa, sillä sotehenkilöstön työn mielekkyyden kannalta merkittäviä ovat päivittäisen työn kannalta oleelliset pienemmätkin hyvät käytännöt.

Sen vuoksi sotepalveluista poistettavissa olevat erilaiset ”hukat” ja arvoa tuottamattomat käytännöt ovat nousseet kriittisen keskustelun aiheeksi. Juuri julkaistun sairaanhoitajien vuosittaisen työolobarometrin mukaan toimivia käytäntöjä pidettiin kaikkein tärkeimpänä tekijänä yhdessä hoidon laadun kanssa oman työhyvinvoinnin kannalta. Parhaiten näitä käytäntöjä kehitetään kokoamalla oman työnsä asiantuntijat itse jalostamaan työn toimimattomiin kohtiin ratkaisut.

Hyvinvointialueilla onkin syytä miettiä: Olemmeko tietoisia niistä arjen haasteista, jotka luovat pullonkauloja ja turhaa kitkaa prosesseihin? Miten luomme käytäntöjä, joilla noihin haasteisiin voidaan puuttua ja niitä korjata?

Työnjakoon sekä tehtävä- ja henkilöstörakenteeseen pitää uskaltaa puuttua

Nykyinen työnjako sekä tehtävä- ja henkilöstörakenne kannattaa jokaisella hyvinvointialueella perata läpi – ja rohjeta uudistaa sitä. Tätä uudistustyötä kannattaa suunnata ensisijaisesti niihin ammattiryhmiin, joissa on tällä hetkellä suurimmat saatavuuden haasteet. Mahdollisuuksia olisi niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollossa tai hoivapalveluissa.

Oleellista olisi keskittää ammattihenkilöstön panos niihin tehtäviin, joissa heidän pätevyyttään edellytetään hoidon laadun tai turvallisuuden vuoksi ja hankkia muihin rooleihin toisia tekijöitä. Työnjaon kehittämisessä olisi esimerkiksi lääkäreiden, sairaanhoitajien, lähihoitajien kuin myös sosiaalityöntekijöiden tehtäväkuvissa. Konkreettisia esimerkkejä ovat tehtäväjaon tai roolien tarkentaminen esimerkiksi potilaiden vastaanottamisesta osastoille, potilasvuoteiden pesuissa tai hoitologistisissa tehtävissä.

Ongelmiin voi puuttua jo tänään

Sotesektorin haasteiden ratkaisut vaativat osin lainsäädännöllisiä ja poliittisia tekoja, mutta käytännössä paljon on mahdollista tehdä tässä ja nyt. Kaikkia näitä keinoja voidaan ottaa käyttöön heti, kun vain niiden suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä, henkilöstön asiantuntemusta kuunnellen ja hyödyntäen. Tällainen yhteinen kehittäminen edistää samalla työhyvinvointia ja työhyvinvointi puolestaan mahdollistaa tuottavuuden kasvun.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Sotehenkilöstön riittävyys ja jaksaminen kovilla – pelastaisiko hyvä johtaminen sotealan?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa sotehenkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn sekä työkyvyn johtamiseen.

Anitta Karioja
Anitta Karioja
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti