Näkemyksiä

Vesihuollon hiilineutraaliuden edistäminen verkostosaneerausten avulla

Vastuullisen vesihuoltoalan tulee Kansallisen vesihuoltouudistuksen mukaan tarjota laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut ja olla hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä. Suomalaisista jopa 80 % asuu kunnassa, joka on asettanut hiilineutraaliustavoitteita, jotka usein ovat kunnianhimoisempia kuin Suomen hallituksen ohjelmassaan asettamat päästövähennystavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuntien vesilaitosten tulee täyttää omat päästövähennystavoitteensa.

FCG:llä on aiemmin lähestytty vesihuollon päästövähennyksiä esimerkiksi neljän jätevedenpuhdistamon hiilijalanjäljen laskennalla. Hankkeessa selvitettiin suurimman osan jätevesipuhdistamoiden hiilijalanjäljestä muodostuvan prosessien suorista haihduntapäästöistä, mutta todettiin myös hiilijalanjäljen laskennan auttavan selvittämään puhdistamokohtaisesti hiilijalanjäljen muodostumista ja tunnistamaan mahdollisuudet sen pienentämiseksi. 

Hiilineutraaliustavoitteiden soveltamisessa vesihuoltoalaan tulee puhdistamoiden nettopäästövähennysten lisäksi kiinnittää huomiota myös verkoston päästöihin. Vesihuoltoverkostoista suurin osa on rakennettu 60-70-luvulla, mistä johtuen suuri osa putkista on tulossa saneerausikään. Saneeraukset pienentävät verkoston aiheuttamia ympäristövaikutuksia esimerkiksi vähentämällä vuotoja, mutta työmailla myös syntyy esimerkiksi resurssien ja työkoneiden käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. FCG selvittää vesihuollon verkostosaneerausten päästövähennysmahdollisuuksia diplomityön avulla.

Diplomityön tavoitteena on:

  • Yhdistää vesilaitosten päästövähennystavoitteet vesijohdon ja jätevesiviemärin saneerauksiin
  • Tunnistaa kasvihuonekaasupäästöjen kannalta oleellisimmat toiminnot ja löytää keinoja saneerausten hiilijalanjäljen pienentämiseen
  • Luoda Excel-pohjainen apuväline saneerausten hiilijalanjäljenlaskentaan
  • Vertailla eri saneerausmenetelmien hiilijalanjälkeä ja löytää päästöjen kannalta parhaimmat materiaalit eri kokoisille putkille

Diplomityön ohjausryhmään osallistuvat ja hanketta rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Tampereen Vesi, Turun Vesihuolto Oy ja Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys (FiSST). Diplomityö tehdään Tampereen yliopistolle ja FCG:ltä ohjaajina toimivat Ella Havulinna ja Henri Haimi. Työn tuloksista viestitään myöhemmin.