Konserninjohtamisen ja omistajaohjauksen kehittäminen

Konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittäminen

Kuntalain säädökset tukevat aiempaa enemmän kuntakonsernin johtamista: säännösten mukaan konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Autamme kuntia kehittämään konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen käytäntöjä. 

Kuntalaki asettaa konsernijohtamisen arvioinnille vähimmäistavoitteet 

Kuntaorganisaatiot ovat monialaisia konserneja, jotka muodostuvat erilaisten sisäisten ja ulkoisten yksiköiden kokonaisuuksista. Konsernijohtamisen tarkoituksena on sovittaa yksiköiden toimintaa yhteen, jotta ne toteuttaisivat konsernin strategiaa ja toimisivat konsernin tavoitteiden ja kuntakonsernin kokonaisedun mukaisesti.  

Omistajaohjauksella myötävaikutetaan tytäryhteisöjen hallintoon ja toimintaan. Konsernijohto huolehtii, että tytäryhteisöissä otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu ja yhteisön hallituskokoonpano täyttää kuntalain edellytykset. 

Kunnan hallintosäännössä ja konserniohjeessa määritellään konsernijohdon vastuut. Joissakin hallintosäännöissä on lisäksi edellytetty, että hallitus teettää ulkopuolisen arvioinnin omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kerran valtuustokaudessa. 

Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konsernitalouden ja elinvoiman johtamista 

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa merkittävästi kuntien konsernitalouteen ja -johtamiseen, ja tytäryhteisöjen suhteellinen osuus kuntakonserneista kasvaa edelleen. TE-palvelujen siirto kuntiin taas korostaa elinvoiman kokonaisuuden johtamista.  

Kuntakonsernin talouden merkitys on kasvanut. Kuntien strategioissa linjattujen tavoitteiden toteutuminen monimutkaistuvassa toimintaympäristössä edellyttävät hyvää kuntakonsernin johtamista, aktiivista omistajaohjausta, päätöksentekokykyä sekä selkeitä ohjauksen rakenteita ja menetelmiä.  

Useissa kunnissa konsernijohtoa on uudelleenorganisoitu ja konsernijohtamisen ja -ohjauksen vastuita on selkeytetty. Myös tytäryhteisöjen hallitusten osaamisen edellytykset osana omistajaohjausta ovat nousseet keskiöön. Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen osaksi toimintaa on kuitenkin kesken. Parhaillaan useat kunnat ovat strategiatyön jatkumona ja hyvinvointialueuudistusta ennakoiden uudistamassa omistajapoliittisia linjauksiaan.   

Kaupungeissa on nähty tarpeita systemaattiselle konsernijohtamisen kehittämiselle ja hyvien toimintatapojen vertailulle.  

Selkeä prosessi konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiin 

Tarjoamme kunnille tuotteistetun omistajaohjauksen kehittämisen räätälöityä asiantuntijatukea:  

  • Omistajaohjauksen vahvistaminen 
  • Omistajapolitiikan terävöittäminen 
  • Konserninjohtamisjärjestelmän kehittäminen 
  • Johdon ja konserniyhteisöjen kehittämisen työpajat 

Toteutuksen tavasta ja raportoinnista sovitaan kunnan kanssa.  

FCG on luonteva kumppani konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kysymysten kanssa painiskeleville kunnille. Olemme kehittäneet konsernijohtamista kymmenissä kunnissa sekä organisoineet useita kuntien yhteisiä konsernijohtamisen kehittämisverkostoja.  

Asiantuntijoillamme on omistajaohjauksen arviointiin tarvittava hyvä kuntalain ja sen mukaisten konserniohjeistusten asiantuntemus sekä laaja kokemus kunnan johtamisen ja toiminnan kehittämisestä.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!