Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä
Uutinen

Haitta-aineiden poisto suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

FCG Finnish Consulting Group on käynnistänyt yhdessä kuuden vesihuoltolaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää haitta-aineiden poiston toteutettavuutta ja vaikutuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla. Hankkeen päätavoitteena on saada tietoa uusien prosessiyksiköiden soveltuvuudesta, käytännön toteutettavuudesta, elinkaarikustannuksista ja hiilijalanjäljestä Suomen olosuhteissa. Lisäksi tarkoituksena on hankkia lisätietoa siitä, miten haitta-aineet poistuvat ja millä tavoin niiden poistamista tulee kehittää.

Hankkeen yksi taustavaikuttimista on EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin päivitystyö. Uudessa ehdotuksessa mainitaan erikseen haitta-aineiden poistovelvoite. Direktiiviehdotus (2022/0345) on yhä Europarlamentin käsittelyssä. Mikäli direktiiviehdotus hyväksytään sellaisenaan, tulisi yli 100 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoilla poistaa 80 % listatuista haitta-aineista vuoteen 2035 mennessä. Direktiiviehdotuksessa mainitut haitta-aineet sisältävät pääasiassa lääkeaineita, mutta mukana on lisäksi korroosionestoaineita. Tällä hetkellä kyseisiä yhdisteitä ei tarvitse poistaa tai seurata jätevedestä Suomessa, joten lainsäädäntöön on odotettavissa muutoksia.

Hankkeen selvitykseen tullaan sisällyttämään kuusi erilaista puhdistamoa, jotta saamme nykyistä paremman yleiskuvan haitta-aineiden poiston mahdollisuuksista ja haasteista. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten muut direktiiviesityksen vaatimukset vaikuttavat haitta-aineiden poiston käytännön toteutusmahdollisuuksiin.

Hankkeen tuotoksiin sisältyvät selonteko sopivan haitta-aineprosessin valinnasta kunkin kohdepuhdistamon erityispiirteet huomioiden, valittujen käsittelyprosessien mitoitus ja kustannusarviot eri kohteille, käytönaikaisen hiilijalanjäljen laskenta eri kohteille haitta-aineiden poistoprosessin osalta sekä yhteenveto ja suositukset. Tämän lisäksi hanketta varten tullaan laatimaan kirjallisuuskatsaus viime vuosien jätevesien haitta-aineita koskevista selvityksistä.

Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta sekä useilta vesihuoltolaitoksilta, mukaan lukien Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy, Oulun Vesi, Riihimäen Vesi, Seinäjoen Vesi ja Turun seudun puhdistamo Oy.

Hanke hyödyntää FCG Finnish Consulting Groupin vahvaa kokemusta vesihuollon laitos- ja prosessisuunnittelusta. Lisäksi FCG:llä on ajantasainen ymmärrys haitta-aineiden poistotekniikoista ja toteutuksesta muualla Euroopassa, erityisesti Sveitsissä ja Saksassa. Meillä on vankkaa osaamista myös vesilaitosten hiilijalanjäljen arvioinnista.

Henri Haimi
Henri Haimi
Projektipäällikkö
Lähetä viesti
Katriina Rajala
Katriina Rajala
Projektipäällikkö
Lähetä viesti