Ihminen istuu laiturin penkillä ja katselee auringonlaskua järven yli.
Uutinen

Kehitä osaamistasi joustavasti, kustannustehokkaasti ja ekologisesti FCG Digikanavalla

FCG Digikanava tarjoaa kattavan digitaalisen oppimisalustan, joka on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Digikanava hyödyntää mikro-oppimisen pedagogista mallia, jossa suuret oppimiskoko-naisuudet on jaettu pieniin, oppimista tukeviin osiin. Oppimiskokonaisuudet rakentuvat useasta eri sisältötyypistä, kuten videoista, teksteistä ja testeistä.

Digikanava-palvelut on jaettu kolmeen eri laajuustasoon:

  1. Digikanavapalvelu on näistä laajin ja on jatkuvan oppimisen kokonaisvaltainen koulutuspalvelu. Digikanavapalvelu koostuu 3–6 kurssipaketista.
  2. Kurssipaketit käsittelevät tiettyjä teemoja ja koostuvat useista mikrokursseista.
  3. Mikrokurssit taas tarjoavat spesifiä tietoa rajatusta aiheesta ja sisältävät muutamia noin 10 minuutin mittaisia mikrosisältöjä, kuten videoita, tekstejä, kuvia ja testejä.

FCG Digikanavalta löydät nyt uuden tuotteen Työntekijän Digiakatemian, joka on suunniteltu kehit-tämään työelämässä tarvittavia perustaitoja. Digiakatemian avulla työntekijät voivat kehittyä am-matillisesti ja saada tukea työnsä hallintaan sekä löytää innostusta työtä kohtaan.

Työntekijän Digiakatemia on jaettu kuuteen kurssipakettiin:

Esihenkilön tuki -digikanavapalvelu onkin jo monelle tuttu ennestään ja on suunniteltu vastaamaan esihenkilöiden monipuolisiin osaamistarpeisiin. Uutuutena myös Esihenkilön tuki -digikanavapalve-lussa on tarjolla mikro-oppimiseen perustuvia kurssipaketteja ja mikrokursseja

Esihenkilön tuki on jaettu kolmeen kurssipakettiin:

Jokaiseen kurssipakettiin sisältyy muutama mikrokurssi kuten Esihenkilön rooli työnantajan edustajana, Tukea rekrytointitilanteeseen, Varoituksen antaminen ja työsuhteen päättäminen sekä Ajankäytön hallinta.

Digikanavapalvelu perustuu jatkuvaan oppimiseen, eikä sille ole asetettu verkkokoulutuksen perin-teisiä aikarajoitteita. Digikanavapalvelun lisenssimaksu kattaa koko vuoden ajasta ja paikasta riip-pumattoman palvelun käytön. Valitse itse, miten laajasti sisältöjä otat käyttöön!