Uutinen

Kohti hiiletöntä liikennettä 2030 kävelyä ja pyöräilyä edistämällä

Keppiä vai porkkanaa – vai molempia? Millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta saavutetaan Suomen hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt sekä siihen tarvittava kasvu kävely- ja pyörämatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä? Vaikuttavimpien toimenpiteiden löytämiseksi on käynnistetty tutkimushanke FCG Finnish Consulting Groupin toimesta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella. 

”Yksityisautoilun korvaaminen kävelyllä ja pyöräilyllä vähentää haitallisia päästöjä ja melua. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden edistäminen parantaa myös ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytyksiä ja on sitä kautta tehokas keino lisätä väestön liikunta-aktiivisuutta”, toteaa tutkimushankkeen projektipäällikkö, DI Max Mannola.   

“Jotta kävelyn ja pyöräilyn osuus nousisi nykyisestä noin 30 prosentista tavoiteltuun 35-38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kävely- ja pyöräilymatkoja täytyy tehdä vähintään 450 miljoonaa nykyistä enemmän”, valaisee hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tuire Valkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jatkaa: “Vaikutukset ulottuvat koko liikennejärjestelmän toimivuuteen. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilunkin toimivuus paranee, kun matkaketjun kaikki osat muodostavat järkevän kokonaisuuden.” 

Lopputuloksena kooste kävelyn ja pyöräilyn edistämisen parhaista käytännöistä 

Selvityksessä vertaillaan eri toimenpiteiden vaikuttavuutta kirjallisuuskatsauksen sekä vuonna 2018 tehdyn kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman pohjalta. Lisäksi haastatellaan edustajia valtionhallinnon eri tahoista, valituista esimerkkikaupungeista tai -kunnista sekä näissä sijaitsevista oppilaitoksista ja työpaikoista.  

”Tarkoituksenamme on löytää vahvat perusteet sille, miksi jotkin toimintaperiaatteet toimivat ja toiset taas eivät, sekä selvittää, mitä synergioita tai haittoja toimintaperiaatteiden välillä on. Selvitämme myös, miksi hyvienkään toimenpiteiden toimeenpanossa ei ole päästy riittävästi eteenpäin”, kertoo hankkeessa päätutkijana toimiva arkkitehti Carlos Lamuela

Työn tuloksena selviää, mitkä asiat ovat edesauttaneet ja voisivat tulevaisuudessa edesauttaa parhaiten kävelyn ja pyöräliikenteen lisääntymistä. Näin pystytään päivittämään tähän tähtääviä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet 2020–2030 -hankkeen tulokset valmistuvat maaliskuussa 2021.