Uutinen

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut

Potilaskirjon kuvaamisen avulla voidaan parantaa kustannusten kohdentamista ammattiryhmien kesken ja siten kehittää työnjakoa. Palveluntuottajien välistä tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan tarkastella yhteismitallisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakaslähtöisyys ja kustannusten hillitseminen ovat keskeisiä tavoitteita. Tiedolla johtamisessa tulee ymmärtää kustannusten syntytapa ja tuntea koko asiakaskirjo.

Perusterveydenhuollon episodipohjaista potilasluokittelijaa sovellettiin vuosien 2015–2016 koko maan Avohilmo-rekisteriaineistoon, johon liitettiin kustannuspainot kolmen esimerkkikunnan koon mukaisesti. Käyntisyitä ja diagnoosien kirjaamisaktiivisuutta, tuotantoa ja kustannuksia verrattiin alueittain.

Suomen perusterveydenhuollon avohoidon tuotanto voidaan tuotteistaa. Kirjaamisaktiivisuus oli hyväksyttävällä tasolla. Kustannukset ja ammattiryhmäkohtainen työnjako vaihtelivat alueittain.

Palvelutuotannon kuvaaminen asiakaskirjon mukaisesti palvelee johtamista. Talouden yhdistäminen tuotantotietoon selkeyttää kuvaa toiminnasta ja kustannustavoitteiden toteutumisesta. Tuotteistus mahdollistaa tuotannon ohjauksen, seurannan ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen. Perustana on laadukas rekisteritieto ja kaksisuuntainen tiedon kulku.

– Työskentely hankkeessa oli erittäin antoisaa ja toi esiin, kuinka tärkeää ammattilaisten kirjaaminen ruohonjuuritasolla on. Siihen perustuu myös johdon ja esimiesten päätökset, joten kirjaamisen soisi olevan mahdollisimman laadukasta ja valtakunnallisesti yhtenäistä. Tässä organisaatioissa on vielä paljon työtä, eriityisasiantuntija Virpi Pitkänen sanoo.

THL:n ja FCG:n asiantuntijat työskentelivät hankkeessa yhteistyössä.

Lähde: Lääkärilehti