Kaksi henkilöä kävelemässä valaistussa tunnelissa
Uutinen

Vain 40 prosentilla kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia

Juuri julkaistusta kuntien sisäilmaongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvän SisäPri-hankkeen loppuraportista ilmenee, että vain noin 40 prosentilla kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia tai -ohjelma. Suunnitelmallisuutta ja hallinnan tarvetta korostettiin kuitenkin kaiken kokoisissa kunnissa, ja kriittisen tärkeäksi tarve muodostui asukasluvultaan ja investointitarpeiltaan suurimmissa kunnissa.  

Hankkeen toteuttivat FCG Finnish Consulting Group, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kuntaliitto. Rahoittajana toimi valtioneuvoston kanslia. 

Yhtenäisten toimintatapojen puute merkittävä tekijä sisäilmahaasteiden taustalla  

– Ennakoivan kiinteistönpidon, kokonaisvaltaisten kuntoarvioiden, säännöllisten kiinteistökierrosten sekä taloudellisen resursoinnin avulla voidaan tehokkaimmin ehkäistä ja hallita sisäilmaongelmia. Erityisen merkittävinä käytäntöinä nähtiin nopea reagointi tilanteisiin, avoimuus, hyvä yhteistyö, selkeät ohjeet ja toimintamallit sekä avoin viestintä, hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Paavo Kero FCG:ltä kertoo. 

Hankkeen loppuraportissa esitellään keskeiset sisäilmahankkeisiin liittyvät käytännöt ja toimintatavat sekä ongelmakohdat. Lisäksi kuntien hyvät toimintatavat, toimivat mallit ja onnistumiset hankalien sisäilmaongelmien selvittämisessä haluttiin tunnistaa ja tuoda laajempaan käyttöön. 

Terveysvaikutusten arviointi koettiin ongelmalliseksi sisäilmaongelmia koskevassa päätöksenteossa. Toiseksi kipukohdaksi haastatellut nostivat sisäilmaongelmien testausmenetelmien luotettavuuden sekä riittävän luotettavien menetelmien puutteen. Kuntapäättäjien tietoisuuden lisääminen sisäilmaongelmista ja ymmärryksen kehittäminen esimerkiksi kuntotutkimusten tulosten tulkitsemisessa edistäisi päätöksentekoa. 

Sisäilmakysymyksiä koskevassa päätöksenteossa ongelmia aiheuttaa lisäksi yhtenäisten käytäntöjen ja toimintamallien puute. Lupaprosessien yhdenmukaistaminen sekä tiiviimpi yhteistyö kunnan viranomaisten, kuten rakennusvalvonta, terveyden- ja työsuojelu, välillä voisi auttaa yhtenäistämään toimintaa. 

Sisäilma-asiat ovat kunnissa tärkeä painopiste, ja tahtotila edistää sisäilma-asioita mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti on vahva.  Sisäilmahankkeiden kokonaisvaltaisen hallinnan näkökulmasta keskeisin positiivinen vaikutus tunnistettiin alueellisella yhteistyöllä. Tässä alueellisilla toimivaltaisilla viranomaisilla voisi olla nykyistä aktiivisempi rooli yhteisen keskustelun ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. 

SisäPri-hankkeesta:
 

  • SisäPri, eli Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa, -hankkeessa kuvataan ja arvioidaan sisäilmaongelmia koskevan päätöksenteon kipukohtia, kiinteistökannan ja sisäilmaongelmien hallintaan liittyviä säädöksiä ja annetaan toimenpide-ehdotukset ja suositukset sisäilmaongelmiin liittyvien investointitarpeiden priorisoimiseksi.  
  • Kaksivuotisen hankkeen loppuraportti julkaistiin kesäkuussa. 
  • Selvityksen tuloksia hyödynnetään Hallituksen Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta tuomalla tietoa kuntien toimintatavoista ja päätöksenteosta kiinteistökannan hallinnassa.  
  • Hankkeen loppuraportti on ladattavissa osoitteesta https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-sisailmaongelmia-torjutaan-parhaiten-pitkajanteisyydella-hyvalla-yhteistyolla-ja-selkeilla-toimintamalleilla

Lisätietoja: 

Paavo Kero, projektipäällikkö, FCG Finnish Consulting Group Oy 
paavo.kero@fcg.fi