Asiakastarina

Vantaan kaupunki: Vantaan ratikan taiteen yleissuunnitelma

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksen kaupungin ensimmäisen pikaraitiotielinjan toteuttamisesta keväällä 2023. Rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2024. Vantaan ratikka on suunniteltu pikaraitiotieksi Vantaan alueelle. Se laajentaa Kehäradan vaikutusaluetta yhdistämällä kaupungin itäisimmät alueet tehokkaaseen raideliikenteeseen, luoden samalla kestäviä joukkoliikenteen mahdollisuuksia kaupungin kasvun tukemiseksi.

Vantaa on monipuolinen, kasvava kaupunki, jonka väestö on kansainvälistä ja monikulttuurista. Vantaa on taajamien kaupunki, jossa asutus lomittuu luontoon ja kulttuurimaisemiin. Vantaan ratikan suunnittelun lähtökohtana on ajatus, että ratikkalinja tukee kehitystä, jossa uutta kaupunkia luodaan entistä tiiviimmäksi ja sen varrelle sijoittuvien alueiden välille syntyy yhteys.

Osana Vantaan Ratikan suunnittelua on laadittu taiteen yleissuunnitelma, joka määrittelee taiteen roolia ja mahdollisuuksia kaupungin uudistamisessa. Varsinaisista taideteoksista ei ole tehty vielä päätöksiä. Taiteen yleissuunnitelma on laadittu muun Ratikan suunnittelun rinnalla erillisenä konsulttityönä.

FCG:n kanssa yhteistyössä luotu Vantaan ratikan taiteen yleissuunnitelma osoitti monialaisuuden ja keskustelun merkityksen erityisen vaativassa kohteessa.

Yleissuunnitelman ovat laatineet julkisen taiteen asiantuntija, kuvanveistäjä KuM Marjukka Korhonen sekä FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijat Arja Sippola, Jani Päivänen, Olli Poutanen sekä Risto Ala-aho. Raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet kuvataiteilija Mari Vuolanto ja FM Erja Väyrynen. Suunnitelman tekoa ovat ohjanneet Vantaan ratikan taiteen ohjausryhmä ja työryhmä.

”FCG:n kanssa yhteistyössä luotu Vantaan ratikan taiteen yleissuunnitelma osoitti monialaisuuden ja keskustelun merkityksen erityisen vaativassa kohteessa. Julkisen taiteen suunnittelu on vielä hyvin kapea alue koko suunnittelualaa ajatellen”, Marjukka Korhonen kuvailee. Tarkoituksena on tarjota Ratikan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville tahoille sekä kaupungin asukkaille näkökulmia ja visio siitä, miten taide ja taiteilijat voivat osallistua tulevaisuuden kaupungin kehittämiseen.

Koen, että työ- ja ohjausryhmissä tavoitettiin yhteinen näkemys suunnitelman sisällöstä hienosti. Hyvään projektisosaamiseen yhdistettynä monialaisuus ja erityisasiantuntijuutta vaativa suunnittelu on tuottanut Suomessa harvinaisen laajan taiteen suunnitelman, joka koskettaa isoa aluetta Vantaalla. Yleissuunnitelmassa haetaan julkiselle taiteelle uusia muotoja ja yhteisten puistotilojen käytölle laajempaa osallisuutta ja toiminnallisuutta”, Korhonen jatkaa.

Koko raidelinjan kattava taiteellinen visio

Taiteen näkökulmasta Vantaan Ratikan rakennushanke on harvinainen mahdollisuus luoda merkittävä teoskokonaisuus, joka vahvistaa ja näyttää suuntaa julkisen tilan taiteen kehitykselle kansallisessa mittakaavassa. Sen puitteissa toteutuvat teokset pääsevät yleissuunnitelman mukaan näkyville paikoille ja Vantaan strategisen sijainnin takia niiden odotetaan saavan osakseen kansainvälistäkin huomiota.

Suunnitelmassa on muun muassa maamerkki- ja kokonaistaideteoksia, toiminnallisia teoksia, valotaidetta sekä bio- ja ympäristötaidetta. Teoksia voidaan täydentää digitaalisin elementein. Yleissuunnitelman mukaan taide tulee painottumaan pysäkkien ympäristöihin, mutta taidetta saadaan ihastella myös pysäkkien välillä. Läpileikkaavina teemoina yleissuunnitelman taiteessa ovat osallisuus, yhteisöllisyys, ekologisten toimintatapojen ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi sekä taiteen ja tieteen yhdistäminen.

Eri taidemuotojen kautta voidaan pureutua erilaisiin kysymyksiin: Esimerkiksi ympäristö- ja biotaide voivat kommentoida ekologisia kysymyksiä ja kertoa ilmastonmuutoksesta, tuoda esiin luonnon monimuotoisuutta sekä limittyä viheralueiden suunnitteluun. Valotaiteen avulla voidaan lisätä turvallisuudentunnetta, väliaikainen taide ja erilaiset taidetapahtumat elävöittävät katutilaa.

Ratikkalinjan varteen syntyy yleissuunnitelmassa tavallaan uusi ”ulkoilmataidemuseo”, joka koostuu jo olemassa olevista julkiseen tilaan sijoitetuista taideteoksista ja pysäkkiympäristöihin tulevaisuudessa sijoitettavista teoksista.

FCG:n asiantuntijat, hankkeen projektipäällikkönä toiminut arkkitehti Arja Sippola ja raportin taitosta vastannut arkkitehti Risto Ala-aho, kuvailevat Vantaan ratikan taiteen yleissuunnitelmaa innostavaksi yhteistyöprojektiksi: ”Ratikkalinjan varteen syntyy yleissuunnitelmassa tavallaan uusi ’ulkoilmataidemuseo’, joka koostuu jo olemassa olevista julkiseen tilaan sijoitetuista taideteoksista ja pysäkkiympäristöihin tulevaisuudessa sijoitettavista teoksista. Raitiolinjan ympäristöstä ja teoksista voidaan tuottaa tietosisältöjä ja kertoa mobiililaitteissa tai ratikan näyttöruuduilla läpi koko raitiolinjan äänikirjan tavoin. Ratikan käyttäjä voi halutessaan käydä tutustumassa opastetusti kunkin pysäkin lähettyvillä oleviin teoksiin ja tutustua samalla eri kaupunginosiin.

Taiteen yleissuunnitelmassa määritellään erilaisia reitille sopivia kuvataiteen teoslajeja. Raportissa kuvatut teoslajit on valikoitu siten, että ne soveltuvat Ratikan reitin varren ympäristöihin ja kaupunkitilaan. Suunnitelmassa esitellään myös esimerkkien kautta toteutustapoja ja ehdotetaan, että hankkeen toteuttamisessa käytetään taiteilijalähtöistä toimintamallia. Raportin päätavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen kuva koko raidelinjan kattavasta taiteellisesta visiosta.

”Taiteella on suuri merkitys ympäristössä koko elinkaarensa ajan. Ensisijaisesti merkitys tulee taiteen itseisarvosta, mutta myös paikan hengen luomisesta. Tämä huomioiden on hämmentävää, että kuvataiteilijat eivät perinteisesti ole olleet osallisina taidehankkeiden suunnittelussa. Tästä Vantaan kaupunki poikkeaa erittäin positiivisesti. Vantaalla taiteilijat luovat taidehankkeelle puitteet yhdessä Vantaan taidemuseo Artsin ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa. Tämä on tuottanut uudenlaista julkisen taiteen suunnittelua kaupungissa. Käytäntö on myös palkittu Suomen Kuvanveistäjäliiton Pro Sculptura -mitalilla 2021”, Korhonen kertoo.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti