Havainnekuva virtapiireistä
Näkemyksiä

Digitiekartta kuntastrategioiden toimeenpanon tukena

Useimmissa valtuustokauden alussa laadituissa tai päivitetyissä kuntastrategioissa on asetettu tavoitteita digitalisaation edistämiselle, joko välineenä, menetelmänä tai ratkaisuna. Nyt kuntastrategioiden toimeenpanovaiheessa pohditaan miten ja milloin nuo digitalisaation edistämiselle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tässä kirjoituksessa esittelen digitiekarttaa kuntastrategian toimeenpanon tukena, mutta lähdetään liikkeelle kansallisesta kartoitustyöstä.

Suomen digitaalinen kompassi on vuoteen 2030 ulottuva kansallinen strateginen etenemissuunnitelma, joka luo kokonaiskuvan Suomen digitalisaatiokehityksestä, ohjaa kansallisen kehitystyön suuntaa ja asettaa kansalliset tavoitteet digitalisaation hyödyntämiselle. Suomen digitaalinen kompassi perustuu vuonna 2021 esitettyyn EU:n digitaaliseen kompassiin ja sitä koskevaan ohjelmaehdotukseen ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle”.

Joulukuussa julkaistu kuntien digitiekartta konkretisoi Suomen digitaalisen kompassin julkiset palvelut -osa-aluetta kuntien näkökulmasta ja tunnistaa yhteisiä keskeisiä tehtäviä ja toimenpiteitä sekä niiden yhteyksiä kansallisiin digitalisaatiolinjauksiin ja digikompassin tavoitteisiin. Nämä dokumentit luovat hyvän pohjan, mutta käytännössä kuntastrategian toimeenpanoa pystytään tukemaan vasta kuntakohtaisilla digitiekartoilla.

Digitalisaation edistäminen tukee kunnan johtamista, talouden hallintaa, palvelujen kehittämistä sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntakohtainen digitiekartta on kokonaisuus, joka helpottaa digitalisaation edistämisen haltuunottoa ja vahvistaa kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Digitiekartta perustuu osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen, resurssien kohdentamiseen, vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen korostamiseen.

Käytännössä digitiekartta on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla homma hoidetaan.

Digitiekartalla vastataan kuntien toimintaympäristön muutoksiin kuten hyvinvointialueiden aloittaminen, TE-palvelujen siirtyminen kunnille, henkilöstön saatavuusongelmat ja kuntatalouden haasteet sekä väestöön ja palvelutarpeisiin liittyvät muutokset. Käytännössä digitiekartta on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla homma hoidetaan.

Digitiekartta luo läpinäkyvyyttä, ohjaa toimintaa ja kehittämistä, nostaa esille digitalisaation mahdollisuuksia sekä lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Digitiekartan toimenpiteet helpottavat henkilöstön ja kuntalaisten arjen sujumista ja laajenevan digilainsäädännön vaatimuksien täyttämistä. Onnistunut digitiekartta katsoo vahvasti eteenpäin, on tavoitteellinen, mutta samalla realistisesti toteutettava sekä helposti seurattava ja viestittävä.

Digitiekartan toimeenpanosta vastaa kunnanhallituksen alaisuudessa johtoryhmä ja kokonaisuuden koordinoinnista ja digitiekartan päivittämisestä poikkihallinnollinen digityöryhmä tai muu vastaava toimielin. Digitiekartan toimeenpanon seurantaa voidaan toteuttaa digitiekartalle koottuja mittareita hyödyntäen omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Seurannan tulokset esitellään vuosittain kunnan tilinpäätöksen yhteydessä sekä tarvittaessa talousarviovalmisteluun (resurssit) liittyen.

FCG:n asiantuntijat ovat olleet konsultoimassa jo yli kahdessakymmenessä digitiekarttatyössä eri puolilla Suomea. Olisiko nyt sinun kuntasi vuoro? Jos kiinnostuit, ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevilla yhteystiedoilla.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti