Kuntien digitalisaatio

Digitalisaatiopalvelut kunnille

Digitalisaation edistäminen tukee kunnan johtamista, talouden hallintaa, palvelujen kehittämistä sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Useimmissa valtuustokauden alussa laadituissa tai päivitetyissä kuntastrategioissa on asetettu tavoitteita digitalisaation edistämiselle, joko välineenä, menetelmänä tai ratkaisuna. Nyt kuntastrategioiden toimeenpanovaiheessa pohditaan miten ja milloin nuo digitalisaation edistämiselle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan ja kuinka digitalisaatiolla voidaan vahvistaa kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tähän työhön tarjoamme valikoiman palveluita, joiden avulla kunta ottaa digitalisaation haltuun ja löytää tärkeimmät kehityskohteet.

Digitiekartta lisää ymmärrystä digitalisaation nykytilasta ja tavoitteista

Kunnan digitiekartta on kokonaisuus, joka helpottaa digitalisaation edistämisen haltuunottoa. Digitiekartta perustuu osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen, resurssien kohdentamiseen, vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen korostamiseen. Digitiekartta luo läpinäkyvyyttä, ohjaa toimintaa ja kehittämistä ja nostaa esille digitalisaation mahdollisuuksia. Toimenpiteet helpottavat henkilöstön ja kuntalaisten arjen sujumista ja laajenevan digilainsäädännön vaatimuksien täyttämistä.

FCG:n asiantuntijat ovat olleet konsultoimassa jo yli kahdessakymmenessä digitiekarttatyössä eri puolilla Suomea. Työssä huomioidaan Suomen digitaalinen kompassi, joka on vuoteen 2030 ulottuva kansallinen strateginen etenemissuunnitelma.

Tietohallintoselvitys vertailee tietohallintopalvelujen järjestämismalleja

Selvitystyössä lähdetään liikkeelle taustamateriaaleihin tutustumisesta ja haastatteluihin perustuvasta nykytilan ymmärryksestä edeten vaihtoehtoisten järjestämismallien SWOT-pohjaiseen vertailuun. Vaihtoehtoina ovat 1) tietohallintopalvelujen järjestäminen itse 2) inhouse-yhtiön käyttäminen 3) isäntäkuntamalli 4) ulkoistus markkinoille tai 5) niiden yhdistelmä.

Selvityksessä tarkastellaan tietohallinnon osa-alueita, tehtäviä, resursseja, kustannuksia ja johtamista. Myös lainsäädännölliset lähtökohdat huomioidaan. Selvityksen lopputuloksena esitellään yhteenveto vaihtoehdoista, joiden pohjalta kunta pystyy valitsemaan sille parhaiten sopivan tietohallintopalvelujen järjestämismallin.

Digivalmennus herättää pohtimaan valmiuksia ja kehityskohteita

Tarjoamme myös johdon ja esihenkilöiden digivalmennusta. Valmennuksessa puhutaan yhdessä digitalisaatiosta: Miten se vaikuttaa toimintaamme? Millaista osaamista se meiltä edellyttää? Miten se tulee huomioida johtamisessa? Yhteisen keskustelun avulla voidaan kasvattaa kaikille organisaatioille kriittistä digitaalista kyvykkyyttä. Valtiovarainministeriön julkaisemat digivalmennuskortit johdattavat keskusteluun helpolla ja osallistavalla tavalla. Kysymysten keskiössä on toiminnan johtaminen digitalisaation edellyttämällä tavalla julkisessa hallinnossa. Samalla mietitään digitalisaation edellyttämän osaamisen tilaa ja tunnistetaan osaamiseen liittyviä kehittämistarpeita.

Räätälöimme digitalisaation kehittämispalvelun tarpeenne mukaan

Kokeneilta asiantuntijoiltamme löytyvät ratkaisut organisaatioiden digitalisaatioon liittyviin kysymyksiin, lähtötilasta riippumatta. Tarjolla on valmiita moduulimaisia palveluja sekä tarpeen mukaan räätälöitäviä kokonaisuuksia.

Palveluitamme digitalisaatiossa kirittämään ovat muun muassa:

Kunnan ja toimialojen digitalisaatiotason itsearviointi: Antaa kokonaisymmärryksen kunnan digitalisaation lähtö- ja tavoitetasosta, joita arvioidaan kymmenestä näkökulmasta viisitasoisella asteikolla.

Kunnan digitalisaation kehittämiskohteiden määrittely: Mahdollistaa kehittämistoimenpiteiden priorisoinnin ja resursoinnin sekä digitalisaation edistämisen tiekartan laadinnan käynnistämisen.

Henkilöstön digitalisaatiokysely nykytilasta ja haasteista: Sähköinen kysely ja analysoidut tulokset siitä, miten henkilöstö kokee digitalisaation nykytilan ja sen edistämiseen liittyvät haasteet.

Kunnan sähköisten palvelujen nykytilan kartoitus: Selvitystyö ja analysoitu yhteenveto kuntalaisille ja asiakkaille tarjottujen sähköisten palvelujen kattavuudesta, laadusta ja kehittämistarpeita.

Kuntien digitaalisen tulevaisuuden ajatuspaja: Miltä kuntien tulevaisuus näyttää vuonna 2035? Tässä digitaalisen tulevaisuuden ajatuspajassa ennakoidaan ja visioidaan ilman nykyhetken rajoitteita.

Etsitkö oikeaa ratkaisua kuntanne digitaalisuuden kehittämiseen? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme vaihtoehdoista!

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti
+358 44 245 0818
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
+358 40 520 3020

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.