Ilmakuva asuinalueesta
Näkemyksiä

Kunnan suurin tulonlähde voi tulevaisuudessa olla kiinteistöverosta saatava tuotto

Kiinteistöveroselvitysten tulokset ovat olleet onnistuneita ja tuoneet kunnille selkeästi lisää uutta veropotentiaalia. Selvityksen takaisinmaksuaika on 2–4 vuotta, joten hyödyt realisoituvat kunnalle nopeasti. Kiinteistöveron kautta saatava tuotto säilyy pysyvänä, vuotuisena tulona kunnalle.

Suomen Kuvalehti 1/2022 ennakoi sote-uudistuksen myötä toteutuvaa kuntien verotulojen muutosta FCG:n kuntatalouden asiantuntijoiden Eero Laesterän ja Tuomas Hanhelan laatiman aineiston pohjalta. Kuntakohtaiset erot ovat merkittäviä. Kuntien tulopohja tulee muuttumaan ratkaisevasti parempaan tai huonompaan suuntaan, kun sote-uudistus astuu vihdoinkin voimaan vuoden 2023 alussa. Valtio tasoittaa suuria kuntakohtaisia verotuksen eroja viiden vuoden siirtymäkauden ajan. Sen jälkeen kuntien on tultava toimeen omin avuin.

Tuulivoima tuo virtaa myös kunnan verotuottoon

Veroprosentin keventyessä ja väestömäärän supistuessa kuntien saamat tuloverot pienenevät, ja huomion painopiste siirtyy kiinteistöveroon. Asukasluvun pienetessäkin jäävät kunnassa rakennukset jäljelle. Uudisrakentamistakin tehdään ja kunnan alueelle sijoitettavat tuulivoimalaitokset houkuttelevat, sillä niiden kiinteistöveron tuotto on kunnalle merkittävä tulonlähde. Sote-uudistuksessa puolet kiinteistöverosta palautetaan verotulotasaukseen, mutta tämä ei koske tuulivoimaa. Kunnissa, joissa tuulivoimaloita on useita, voi verotuotto nousta jopa miljoonaan euroon vuodessa.

Kiinteistövero muodostaa jatkossa merkittävä osan kunnan verotuotosta

Selvityksen mukaan esimerkiksi Espoossa kiinteistöveron osuus verotuotosta tulee nousemaan. Vuonna 2022 sen osuus on 7,5 prosenttia, ja sote-uudistuksen jälkeen 18,6 prosenttia. Pienemmissä kunnissa kiinteistöveron osuus tulee jatkossa olemaan yli puolet kunnan omista verotuloista. Kiinteistöverossa hyvää on myös se, että verokertymä on laskettavissa ja ennakoitavissa, eikä ole suoraan riippuvainen asukasluvun vaihteluista.

Oleellista oikeat ja ajantasaiset tiedot

Koska kiinteistövero on kunnalle merkittävä tulonlähde, on tärkeää, että vero kertyy täysimääräisenä ja sen perusteet ovat oikeat. Kunnan kannattaa varmistaa, että sen alueella olevan rakennuskannan tiedot ovat ajan tasalla, ja kaikki tarpeellinen tieto on selvitettynä. Myös oikean tiedon siirtämisestä verottajan rekisteriin tulee huolehtia.

Rakennusten tiedot verotukseen tulevat kunnan rekisteristä, ja osaltaan suoraan omistajien omista ilmoituksista. Nämä omistajien verottajalle tekemät muutokset eivät kuitenkaan siirry kunnan rekisteriin. Lisäksi tiedot saattavat olla puutteellisia ja osin virheellisiäkin. Tästä on haittaa esimerkiksi rakennuslupien myöntämisessä. Rekisterien keskinäinen vertailu tuokin esille poikkeamat ja selventää rekisterien kunnon tilanteen ja puutteet niissä. Sijoitus kiinteistöverohankkeeseen kannattaa.