Metsä kuvattuna ylöspäin
Näkemyksiä

Kunnilla on rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa

Kunnilla on valta tehdä päätöksiä, joilla on suora vaikutus paitsi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, myös siihen sopeutumiseen ja varautumiseen. Esimerkiksi linjaukset liikenteen ja rakentamisen suhteen ovat tällaisia. Niin myös myös päätökset siitä, mistä ja millaisia tuotteita ja palveluita hankitaan. Tästä on kirjoittanut esimerkiksi lakimiehemme Sanna Lehtinen: Vaikka julkiset hankinnat eivät ole konseptina valtavan mediaseksikäs aihe, ne ovat erittäin voimakas työkalu ilmastotyön edistämiseksi.

Kuntien rooli ilmastonmuutoksessa on siis merkittävä. Globaalisti vaikuttavia päätöksiä tehdään hyvinkin lokaalisti. Tämä ei tunnu kuitenkaan olevan suomalaisille täysin selvää.

Teetimme keväällä 2022 markkinatutkimusyritys Kantarilla kyselytutkimuksen, johon osallistui 1001 suomalaista. Suomalaisten mielestä niin yrityksillä, valtiolla, kunnilla kuin kuluttajilla itselläänkin on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Suomessa. Suurimman vastuun vastaajien mielestä kantavat yritykset: Yli puolet (57 %) ilmastonmuutokseen uskovista kokee yrityksillä olevan suuri vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Suomessa. Sen sijaan kuntien vastuuta pitää suurena vain hieman yli kolmasosa (37 %) ilmastonmuutokseen uskovista. Näin siis siitä huolimatta, että kunnat tekevät jatkuvasti päätöksiä, joilla on merkitystä ilmaston kannalta.

Vain 41 % niistä, joiden mielestä kunnilla on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, kokee kuntien tekevän tarpeeksi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomessa. Sen sijaan 42 % samasta joukosta pitää kuntien toimia liian vähäisinä. 

Kunnissa kannattaa satsata nyt kolmeen asiaan

Ensinnäkin paikallisissa ilmasto-ohjelmissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä ovat ne toimenpiteet, joilla on kaikkein eniten vaikutuksia kuntien omassa toiminnassa – ja mitä ovat ne asiat, joissa kunta voi toimia esimerkkinä, mahdollistajana, kannustajana, provokaattorina ja verkostojen fasilitaattorina aktivoiden kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä mukaan työhön. Ilmasto-ohjelmatyössä kannattaa satsata aitoon vaikuttavuuteen.

Toiseksi on tärkeää, että näiden ohjelmien ja niiden myötä tehtyjen toimenpiteiden viestintään satsataan. Näin ihmiset tietävät, mitä ollaan tekemässä ja mitä se kuntalaisten kannalta tarkoittaa.

Kolmanneksi on pidettävä huolta siitä, että kunnassa on vahvaa ilmastojohtamista. Näin ilmastotoimien johtaminen ei tapahdu siiloissa, vaan että työtä tehdään systemaattisesti läpi hallinnonalojen. Vain sillä tavoin saadaan aikaiseksi todellista vaikuttavuutta.

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti