Ilmakuva tuulivoimalasta pellolla
Näkemyksiä

Tuulivoiman rakentamisen esteet on selvitetty – miten niitä raivataan?

Tuulivoimahankkeet koostuvat monesta eri kokonaisuudesta ja onnistuminen vaatii näiden kokonaisuuksien yhteensovittamista onnistuneesti ja paikoilleen loksahtamista. Vuonna 2022 selvitimme Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tuulivoimahankkeiden rakentamisen esteitä ja syitä sille, miksi hankkeet eivät aina toteudu, vaikka ne olisivat saaneet Puolustusvoimilta myönteisen lausunnon aluevalvontavaikutuksista.

Mitään täysin yksiselitteistä syytä sille, miksi hankkeet eivät toteudu, ei selvityksen perusteella pystytä kertomaan. Yleisimmät syyt liittyvät kuitenkin luontoarvoihin – yleisimmin päiväpetolintuihin ja suteen – kansalaisten ja poliitikkojen vastustukseen, maisema-arvoihin, kilpailutilanteeseen sekä muun elinkeinon, kuten porotalouden ja matkailun kanssa yhteensovittamiseen.

Alueita rajaavat pois jo potentiaalisten alueiden kartoittamisessa maantieteelliset seikat, kuten järvialueet Itä- ja Keski-Suomessa, missä voi olla haastavaa löytää yhtenäisiä alueita tuulivoimalle ja asutustiheyden vaihtelu esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Tietyillä alueilla odotetaan investointeja kantaverkkoon ja muuhun infraan.

Miten esteitä puretaan?

Estevaikutusten poistamiseksi ja tuulivoimahankkeiden prosessien sujuvuuden lisäämiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa tuulivoimaloiden vaikutuksista muun muassa eri lajeihin ja elinkeinoihin. Avoin vuorovaikutus kaikkien sidosryhmien kesken suunnittelu- ja selvitysvaiheessa on avainasemassa hankkeiden sujuvuuden parantamiseksi ja estevaikutusten poistamiseksi.

Keskustelu eri sidosryhmien kanssa läpi prosessin sekä tuulivoimateollisuuden ja sen vaikutusten avaaminen mahdollistaa tuulivoimaan liittyvien ennakkoluulojen poistamisen. Keskustelun pitää olla aidosti vuorovaikutteista, jotta mahdollisia huolia tuulivoimaan liittyen voidaan helpottaa ja ajankohtaisen tutkimuksen avulla osoittaa päätöksenteon pohjautuvan tutkittuun tietoon. Hankkeista tiedottaminen ajoissa niille sidosryhmille, jota mahdollinen tuulivoimapuisto koskettaa, on äärimmäisen tärkeää positiivisen ilmapiirin mahdollistamiseksi.

Hyvä keskusteluyhteys ja vuorovaikutus on tärkeää myös hanketoimijan ja kunnan tai esimerkiksi maakunnan välillä. Selvityksiin liittyvistä vaatimuksista ja yhteisestä toimintatavasta sopiminen on erittäin tärkeää hankkeen sujuvuuden kannalta. Kunta voi sujuvoittaa tuulivoimaan liittyviä prosesseja kouluttautumalla aiheeseen ja konsultoida tarvittaessa matalalla kynnyksellä.

Erilaisia selvityksiä tuulivoimaan liittyen tehdään koko ajan. Fingrid kehittää kantaverkkoa ja erilaisia selvityksiä tehdään myös ELY-keskusten rahoittamana. Luonnonvarakeskus tutkii luottamukseen perustuvaa ja konflikteja välttävää tuulivoimarakentamista poronhoitoalueella. Tutkimustyö alkoi syksyllä 2022 ja päättyy kesällä 2024. FCG tekee myös erilaisia selvityksiä, joiden avulla pyritään tuottamaan lisää tietoa ja apuvälineitä esteiden purkamiseksi. Laadinnassa on esimerkiksi opas metsästyksen ja tuulivoiman yhteensovittamiseksi.

Tuulivoimaa rakennetaan lisää koko ajan

Suomessa on satsattu runsaasti tuulivoiman rakentamiseen. Tälläkin hetkellä maahamme suunnitellaan ja rakennetaan useiden satojen megawattien edestä tuulivoimaa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilla voi tutustua suunnitteilla ja rakenteilla oleviin hankkeisiin. Selvää on, että samalla kun toimiala kehittyy, tulee vuoropuhelussa osapuolten kesken ja esteiden raivaamisessakin tapahtua edistysaskelia. Se on kaikkien etu – puhuttiinpa sitten Suomen ilmastotavoitteista tai ihmisistä, joiden arjessa tuulivoimalat näkyvät.