Uutinen

Eri sukupolviin kuuluvien kuntajohtajien johtamistyyleissä ei merkittäviä eroja

Kuntajohtajat johtavat sukupolvesta riippumatta pehmeästi ja nuoremman sukupolven kuntajohtajat ottavat muita sukupolvia vähemmän vastuuta alaistensa työstä.

FCG:lle tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin vastausta tutkimuskysymykseen, miten sukupolvi muuttaa kuntaorganisaation johtoryhmän työskentelyä. Tarkoituksena oli saada tietoa, miten uusi sukupolvi muuttaa kuntaorganisaation johtoryhmätyöskentelyä ja antaa mahdollisuuksia laadukkaalle, joustavalle ja tietopohjaiselle kuntajohtamiselle ja johtoryhmätyöskentelylle tulevaisuudessa. Ongelmana on sukupolvien tuoma muutos ja vaikeus uusien sukupolvien johtamisessa. Tutkimus rajautui koskemaan kuntajohtajia ja johtoryhmien jäseniä.

Johtamiskäyttäytymistä selvitettäessä tutkimuksen vastaajien mukaan kuntajohtajat toimivat sukupolvesta riippumatta johtajuustyypiltään yhteistyöjohtaja tyyppisesti. Yhteistyöjohtaja on sosiaalisesti herkkä, avoin ja ennakkoluuloton, joustava ja muuttumiskykyinen joukkuepelaaja sekä suhtautuu palautteeseen myönteisellä oppimisasenteella ja rakentavasti. Blake ja Mountonin johtamisruudukon mukaan kuntajohtajat huomioivat ihmiset ja asiat johtamisessaan. Johtajat edistävät osallistumista, sitoutumista ja yhteistyötä. Lisäksi johtaja on taipuvainen kompromisseihin, pyrkii huomioimaan sekä tehtävät, että ihmiset ja on johdettavien saatavilla. Tutkimuksen vastaajien sukupolvien välillä ei ole eroavaisuutta johtamistyypissä.

Kuntajohtajien johtamistyyliä tutkittaessa havaittiin, että vaikka johtaminen on sukupolvesta riippumatta pehmeää kuntajohtajien vastaajissa sukupolvien välillä vastauksissa, oli pientä eroavaisuutta. Milleniaali kuntajohtajat ottavat vähemmän vastuuta alaistensa työstä, antavat harvemmin oppimisen sekä kehittymisen mahdollisuuksia ja toimivat itsekkäästi. Eroavaisuudesta huolimatta milleniaalien johtamiskäyttäytyminen on muiden sukupolvien tavoin pehmeää eikä muita eroavaisuuksia johtamistyylissä sukupolvien välillä ole.

Tutkimuksen johtoryhmän vastaajien mukaan johtoryhmän jäsenet odottavat kuntajohtajalta milleniaalien sukupolvessa hyvinvoinnin huomioimista. Boomereiden sukupolvelle kuntajohtajan toiminnassa muita sukupolvia tärkeämpää on päättäväinen toiminta ja selkeä suunnan näyttäminen. Kokokonaisuudessaan vastaukset olivat sukupolvesta riippumatta samanlaisia eikä merkittäviä eroavaisuuksia ole. Kuntajohtajalta odotetaan pehmeää johtajuutta ja eroavaisuuksissa on enemmän kyse iästä ja kokemusvuosista työelämässä. Eri-ikäisten odotukset muuttuvat työelämässä kokemusvuosien edetessä.

Tulosten perusteella johtamista ja toimintaa ei muuta johtajien eri sukupolvet ja sukupolvien välillä ei ole merkittäviä eroavaisuuksia. Johtamisen vallitsevat trendit, talouden tilanne sekä kehittyvä ympäristö muuttavat johtamista, eivät sukupolvet. Tutkimus osoitti, että johtamisen tiedonjakamiselle ja johtamiseen liittyville koulutuksille on kuntapuolella tarvetta.

 

Harri Vierikka
0407782971
Harri.vierikka@hotmail.com