Uutinen

Hoiva näkyväksi – uusi Sohu-mittari sosiaalipalveluihin

Hoitoisuuden tarkastelu on tuttua sairaalamaailmassa lähes tuhannessa yksikössä, jossa RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on käytössä. Uusimpana mittarina on otettu käyttöön sosiaalipalveluiden toimintaympäristöön suunnattu SOHU-mittari.

SOHU soveltuu erityisesti asumispalveluyksiköihin, kotihoitoon, kotipalveluun ja kehitysvammahuollon yksiköihin.  

Hoitoisuuden tarkastelun tavoitteena on löytää hyvä tasapaino hoidon tarpeen ja käytettävän henkilöresurssin välille. Hoitoisuusluokitusjärjestelmää käyttäen voidaan puhua vakioidusta hoiva- ja hoitotyön työmäärän ja kuormittavuuden arvosta myös sosiaalipalveluissa.

– Uusi SOHU-mittari täydentää laajaa hoitoisuusmittareiden tuoteperhettä. Mittari soveltuu erityisesti asumispalveluyksiköihin, kotihoitoon, kotipalveluun ja kehitysvammahuollon yksiköihin. Uutena ulottuvuutena SOHU-mittari tuo hoitoisuuden tarkasteluun asiakas- ja asukaskohtaisen seurannan ja raportoinnin, erityisasiantuntija Mikko Jaakonsaari kertoo.

SOHU-mittaria käyttävässä yksikössä arvion tekevät ohjaajat ja avustajat. Työntekijä arvioi toteutunutta yksilöllistä, välitöntä ja välillistä hoivaan ja hoitoon liittyvää työtä. Luokituksella arvioidaan objektiivisesti ja systemaattisesti määrän lisäksi hoidon ja hoivan vaativuutta asiakastyön eri osa-alueilla.  

SOHU-mittarilla tarkastellaan avustamis- ja hoitotyön keskeisiä ulottuvuuksia 

  • asiakastyön suunnittelu, koordinointi ja valmistelu 
  • terveydentilaa ja hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä asiakastyö sekä lääkehoito 
  • ravitsemukseen ja nestehoitoon liittyvä asiakastyö 
  • hygieniaan ja eritystoimintaan liittyvä asiakastyö 
  • liikkumiseen, lepoon ja arjen toiminnallisuuteen liittyvä asiakastyö 
  • osallisuutta, sopeutumista ja omien voimavarojen käyttöä edistävä toiminta.

Systemaattinen hoitoisuuden tarkastelu tuo työn ulottuvuudet ja kuormituksen näkyväksi. Se poistaa mututiedon asiakkaiden avuntarpeesta ja työn vaativuudesta. Mittarilla saadaan konkreettista tietoa, mihin hoivan ulottuvuuksiin työntekijöiden työ kohdistuu. Tietoa käytetäänkin monipuolisesti toiminnan suunnitteluun ja yksiköiden vertailuun. 

SOHU-mittarilla hoitoisuustiedon raportointi

SOHU-mittarin myötä hoitoisuusluokitusjärjestelmään on otettu uutena ulottuvuutena asiakastason hoitoisuustiedon raportointi. Asiakastasolla tietoa käytetään muutoksien seurannassa, jota tarvitaan myös palveluntuottajan ja tilaajan yhteistyössä. Hoitoisuustieto kytketään muun tiedon oheen asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja sen palvelutasopohdintaan.  

Organisaatio- ja yksikkötasolla RAFAELA®-järjestelmä tuottaa tietoa resurssien optimaalisesta kohdentumisesta suhteessa kuormittavuuteen ja käytössä olevaan henkilöresurssiin. Resurssin optimaalisen tason seurannalla saadaan konkretiaa resursoinnin onnistumisesta. Pidemmällä aikavälillä tarkastellaan, onko tarvetta resursoinnin muutokselle, jotta laadukas hoivatyö voidaan varmistaa. Perusteluja seurannalle löytyy myös lainsäädännöstä, kuten hoidon laatu, henkilöstön mitoittaminen, hoitotyön kustannusten selvittäminen sekä laadun arviointi ja seuranta.