Henkilö keskustelemassa lääkärin kanssa
Uutinen

Hoivatyö näkyväksi – SOHU-mittari sosiaalipalveluihin

Potilaista johtuvan kuormituksen tarkastelu on tuttua sairaalamaailmassa lähes tuhannessa yksikössä, jossa RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on käytössä. Uusimpana mittarina on otettu käyttöön sosiaalipalveluiden toimintaympäristöön suunnattu sosiaalihuollon mittari eli SOHU-mittari.

Hoitoisuuden tarkastelun tavoitteena on löytää hyvä tasapaino hoidon tarpeen ja käytettävän henkilöresurssin välille. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmää käytettäessä voidaan puhua vakioidusta hoiva- ja hoitotyön työmäärän ja kuormittavuuden arvosta myös sosiaalipalveluissa.

SOHU-mittari täydentää laajaa hoitoisuusluokitusmittareiden tuoteperhettä. Mittari soveltuu erityisesti asumispalveluyksiköihin, kotihoitoon, kotipalveluun ja kehitysvammahuollon yksiköihin. SOHU-mittari antaa mahdollisuuden tarkastella myös asiakas- ja asukaskohtaista tietoa esim. palvelun tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa, tuoteomistaja Sanna Kautto kertoo.

SOHU-mittaria käyttävässä yksikössä arvion tekevät asiakkaiden hoitoon osallistuvat työntekijät ja hoitajat arvioiden päivittäin asiakkaaseen kohdentuvan, sekä välittömän että välillisen asiakastyön ja hoidon. Luokittelun avulla arvioidaan objektiivisesti ja systemaattisesti toteutuneen hoidon ja hoivan lisäksi myös toteutunut ohjaus ja opetus asiakastyön eri osa-alueilla.

SOHU-mittarilla tarkastellaan ja arvioidaan asiakas- ja hoitotyön keskeisiä osa-alueita:

  • asiakastyön suunnittelu, koordinointi ja valmistelu 
  • terveydentilaa ja hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä asiakastyö sekä lääkehoito 
  • ravitsemukseen ja nestehoitoon liittyvä asiakastyö 
  • hygieniaan ja eritystoimintaan liittyvä asiakastyö 
  • liikkumiseen, lepoon ja arjen toiminnallisuuteen liittyvä asiakastyö 
  • osallisuutta, sopeutumista ja omien voimavarojen käyttöä edistävä toiminta.

Systemaattinen potilaista/asiakkaista johtuva työn kuormituksen tarkastelu antaa mahdollisuuden asiakastyön ja prosessien objektiiviseen tarkasteluun poistaen mututiedon asiakkaiden avuntarpeesta ja työn vaativuudesta. Mittarilla saadaan konkreettista tietoa, mille hoivan ja hoidon osa-alueille työntekijöiden työ kohdistuu. Tietoa käytetäänkin monipuolisesti toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja yksiköiden vertailuun. 

SOHU-mittarilla hoitoisuustiedon raportointi

SOHU-mittarin myötä hoitoisuusluokitusjärjestelmään on otettu uutena ulottuvuutena asiakastason hoitoisuustiedon raportointi. Asiakastasolla tietoa käytetään avuntarpeen muutoksien seurannassa, jota tarvitaan myös palveluntuottajan ja tilaajan yhteistyössä. Hoitoisuustieto kytketään muun tiedon ohella asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja sen palvelutasopohdintaan.  

Kun tietoa verrataan kunkin työtekijän tekemään ammatilliseen arvioon resurssien riittävyydestä, yksikköön saadaan määriteltyä optimaalisen hoitoisuuden taso. Taso auttaa määrittelemään sen, onko yksikössä riittävästi hoitohenkilökuntaa turvaamaan potilaiden/asiakkaiden yksilöllinen, kokonaisvaltainen ja laadukas hoito/hoiva. Riittävällä resursoinnilla tuetaan myös työntekijöiden jaksamista.

Perusteluja seurannalle löytyy myös lainsäädännöstä, kuten hoidon laatu, henkilöstön mitoittaminen, hoitotyön kustannusten selvittäminen sekä laadun arviointi ja seuranta.

Teksti on alun perin julkaistu 29.9.2020, päivitetty 21.2.2023.