FCG:n Talous ja veroennustepäivät

Kestävä kuntatalous II -verkostohanke – Onnistunut matka kuntatalouden muutosten vuosien yli

Kuntien talouskehitystä on ollut erityisen vaikeasti ennakoida viimeiset kaksi vuotta. Ennen koronapandemian käynnistymistä kuntatalous oli historiansa suurimmassa kriisissä, kun kolme neljästä eli yhteensä 225 Manner-Suomen kunnasta teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Koronakriisi näytti syventävän kuntien talousahdinkoa entisestään, mutta valtion panostus taantuman torjumiseksi valtionosuuksia lisäämällä ja kuntien yhteisöverojen jako-osuutta kasvattamalla vahvisti kuntataloutta merkittävästi vuonna 2020.

Merkittäviä muutoksia kuntien toimintaan tuovat 2023 toteutuva sote -uudistus ja TE-palveluiden siirto kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistukset muuttavat kuntatalouden perusteita ja lisäävät paineita uudistaa rahoitusjärjestelmiä.

FCG:n ja Kuntaliiton Kestävä Kuntatalous II -verkostohanke tarjoaa hankkeeseen osallistuvalle kunnalle konkreettista tukea, osaamista ja työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi kuntatalouden muutoksen vuosille 2022-2024.

Hankkeessa hyödynnetään ensimmäisen verkostohankkeen oppeja ja kokemuksia sekä koko Kuntaliittokonsernin osaamista kuntatalouden haasteiden ratkomiseksi ja talouden tasapainon edistämiseksi.

Lataa esite ja tutustu tarkemmin verkostohankkeeseen

Verkostohankkeen keskeisimmät näkökulmat

Verkostohankkeen keskeisimmät näkökulmat

Suuret murrokset

Verkostohankkeen aikana 2022-2024 toteutuu kaksi merkittävää kunnallishallinnon muutosta – tavoitteena on, että Kestävä kuntatalous II - hanke tarjoaa osallistujille hyvän mahdollisuuden hakea tukea kunnan omille toimille sote -uudistuksen toteuttamisessa sekä työllisyyspalveluiden siirtoon valmistautumisesta.

Talouden tilannekuva ja talouden ennakointi

Kunta saa verkostohankkeeseen osallistumalla FCG:n laatiman ajankohtaisen talouden tilannekuvan päätöksenteon tueksi. Tilannekuvan pohjalta ennakoidaan kunnan taloutta niin omat toimet ja suunnitelmat kuin edessä olevat muutokset huomioiden.

Tilannekuvan sisältöä:

  • Sote -uudistuksen, valtakunnallisen talouskehityksen ja alueellisten väestömuutosten kuntatalousvaikutukset
  • Toimintaympäristömuutoksien vaikutukset kuntien palvelurakenteeseen, käyttötalouteen sekä rahoitukseen
  • Käyttötalouden muutoksien vaikutukset investointeihin ja investointien vaikutukset käyttötalouteen ja taseeseen
  • Kuntatalouden komponentit – tulopohjan muutokset ja menojen sopeutuvuus

Kunnan strateginen talous ja älykkään tasapainottamisen keinot

Hankkeen kuntakohtaisessa osiossa tunnistetaan vahvuuksia ja haasteita, jota kunta voi hyödyntää laatiessaan toimenpideohjelman talouden kestävyydelle, mikä tukee kunnan omia strategisia linjauksia. Hankkeessa avataan talouden tasapainottamiseen ja tasapainossa pysymisen keinovalikoimaa.

  • Palvelutarpeeseen vaikuttaminen ja osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan
  • Palvelujen laadun määrittäminen ja tavat järjestää palvelut
  • Peruskunnan sopeutuskeinojen luokittelu
  • Tasetarkastelu mm. laskennalliset oikaisut kirjanpitoarvoihin ja taseessa olevan ei järjestämisvastuulla olevan käyttöomaisuuden tunnistaminen
  • Investoinnit – oma vai ulkoinen tase
  • Konsernitarkastelu mm. rahoittava vai rahoitettava konserni ja työntekijärakenne konsernin sisällä

Päätöksenteko

Hanke antaa tukea ja parantaa talouden sopeutuksen vaatimaa päätöksentekoa tarkastelemalla kunnan taloutta monipuolisesti ja työstämällä päätöksentekoa tukevaa materiaalia.

Kestävä kuntatalous verkostohankkeeseen osallistuminen ja hinnoittelu

Osallistuminen sisältää tilannekuva-analyysin, tuen kunnan oman kehittämissuunnitelman laatimiselle, painelaskennan päivittämisen, suunnitelman toteuman seurannan, kaksi organisaatioin omaa vuosittaista kehittämistilaisuutta, kuusi valtakunnallista viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden verkostoitumistapahtumaa sekä kvartaaleittain toteutettavat etätapaamiset yhteyshenkilöille ja muille työntekijöille.

Hinnoittelu perustuu kuntaorganisaation kokoon:

alle 10 000 asukasta 7 500 euroa / vuosi
10 000 - 30 000 asukasta 8 500 euroa / vuosi
30 000 - 50 000 asukasta 9 500 euroa / vuosi
yli 50 000 asukasta 10 500 euroa / vuosi

Lisäksi laskutetaan asiantuntijoiden matkustuskustannukset todellisten toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Lisätietoja