Näkemyksiä

Kolme keskeistä asiaa, joissa merituulivoiman rakentaminen poikkeaa maatuulivoiman rakentamisesta

Merituulivoima on merialueille rakennettavien tuulivoimaloiden tuottamaa uusiutuvaa ener­giaa, joka on tärkeä osa Suomen energiaomavaraisuutta ja energiaturvallisuutta. Merituuli­voimapuistojen rakennuspaikkojen sijainnissa korostuvat tuulisten meri­alueiden suuret aluekokonaisuudet. Merituulivoimapuistojen sijoittuminen Suomen rannikon tuntumaan aluevesille sekä aluevesien ulkopuolella avomerialueiden talousvyöhykkeelle mahdollistaa voimakkaampien ja tasaisempien tuuliolosuhteiden ansiosta maatuulivoimaa tehokkaamman energiantuotannon. Merituuli­voimapuistoiksi suunniteltujen merialueiden koko vaihtelee sadoista neliökilometreistä yli tuhanteen neliökilometriin, mikä ei ole mahdollista maatuulipuistoille maanomistus- tai ym­päristöolosuhteet huomioon ottaen.

Erityisesti kolme keskeistä asiaa erottavat merituulivoiman ja maatuulivoiman rakentamista.

Merelliset olosuhteet haastavat

Merelliset olosuhteet, kuten aallokko, tuuli, jääkentät ja niiden liikkeet yhdessä meriliiken­teen sekä tuulivoimaloiden rakentamisaikaisten merikuljetusten yhteensovittamisen kanssa asettavat useita haasteita maatuulivoimahankkeisiin verrattuna. Sijainti merialueella sekä jääpeitteettömän kauden pituus asettavat rakennustyömaan logistiikan hoitamiselle omat ratkaistavissa olevat ongelmansa, jotka korostuvat mm. merituulivoimaloiden komponent­tien suuren koon seurauksena. Tuulivoimaloiden perustukset ja tornit ym. rakennetaan ja kootaan maa-alueella esim. kauppamerenkulun satamien kenttäalueiden yhteydessä, mistä rakenteet kuljetetaan voimaloiden perustamispaikalle merialueelle. Rakentamisvaiheessa merialueella onkin yhtä aikaa liikkeellä monenlaisia erikoisaluksia.

Rakenteissa otettava eri tavalla huomioon kohteen saavutettavuus eri vuodenaikoina

Merituulivoimaloiden rakenteissa tulee ottaa huomioon huolto- ja korjaustöiden asettamat vaatimukset kohteen saavutettavuuden sekä energiantuotannon toimintavarmuuden tur­vaamiseksi. Merituulivoimaloiden saavutettavuus talviaikana edellyttää jääolosuhteisiin so­veltuvaa aluskalustoa tai esim. helikopterikuljetuksia. Maatuulivoiman huoltotieyhteyksien avaaminen hoidetaan teiden aurauksella.

Rakentaminen edellyttää erityisosaamista ja erikoiskalustoa

Merituulivoiman rakentaminen edellyttää erityisosaamista ja erikoiskalustoa muun muassa tuulivoi­maloiden rakenneosien merikuljetusten ja rakenteiden pystyttämisen sekä merikaapeleiden asentamisen osalta. Kustannustehokkaasti tuotettava merituulivoima tarkoittaa kokoluokal­taan maatuulivoimaa suurempia tuotantoyksikköjä, mikä edellyttää fyysisesti suurempia ja teknisesti monimutkaisempia sekä Suomen talvisiin meriolosuhteisiin soveltuvia rakenteita ja infrastruktuuria. Sähkön siirto merituulipuistoista mantereella sijaitsevaan sähköverkkoon edellyttää erikoisosaamista myös merikaapelilinjojen, merisähköasemien ja ranta-alueelle si­joittuvien valtakunnan sähköverkon liityntäpisteiden rakentamisessa.

Merituulivoimapuistojen investointikustannukset, taloudelliset riskit sekä teknologian kehi­tyshaasteet ovat merkittävät maatuulivoimaan verrattuna. Merituulivoimateknologian kehi­tyksen sekä voimaloiden koon kasvamisen myötä rakentamiskustannusten arvioidaan laske­van ja merituulivoiman kannattavuuden paranevan maatuulivoimaan nähden.

Markku Vähäkäkelä
Markku Vähäkäkelä
Projektijohtaja
Lähetä viesti