Rakennuksen julkisivu
Näkemyksiä

Miten ilmastonmuutoksen pitäisi vaikuttaa rakentamiseen?

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja hidastamiseen pitää satsata edelleenkin ja tässä on merkittävä rooli uusiutuvalla energialla. Mutta tosiasia on, että ilmasto on lämmennyt ja sillä on vaikutuksia – jo nyt. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen onkin nostettu esiin muun muassa Suomen Ilmastopaneelin toimesta asiana, johon pitää suhtautua yhtä kiireellisenä ja kriittisenä asiana kuin sen hillitsemiseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset pitää ottaa huomioon rakentamisessa jo nyt. Jo kestävyydenkin näkökulmasta tämä on ainoa oikea ratkaisu, jotta rakennetaan muuttuviin olosuhteisiin soveltuvia rakennuksia.

Mitkä ovat ensimmäiset asiat, joihin ilmastonmuutoksen pitäisi rakentamisessa vaikuttaa?

Katse jäähdytykseen – ja lämpöenergiat talteen

Ilmaston lämmetessä rakennusten tilojen jäähdytystarve kasvaa ja lämmitystarve pienenee. Jäähdytystarpeen kasvaminen tarkoittaa, että tiloissa on lämpöenergiaa yli tarpeen isomman osan vuodesta kuin aiemmin.

Nämä ylimääräiset lämpöenergiat ovat mahdollista hyödyntää pienentäen rakennuksen ostoenergiakustannuksia. Lämmönkierrätyskeskuksella kierrätetään hyödyntäen lämpöpumpputeknologioita jäähdytysjärjestelmällä kerätyt lämpöenergiat samanaikaista lämmitystarvetta varten. Lämmönkierrätyskeskus hyödyntää matalaa lämmönlähdettä, kuten maata tai ulkoilmaa lämpöenergian tasaamiseen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien välillä. Maa toimii lämpökaivokentän välityksellä myös lämpövarastona. Lataamalla ylimääräistä lämpöenergiaa maalämpökaivokenttään lämpöenergian keräämisen lisäksi luodaan pitkäikäinen omavarainen energiajärjestelmä. Lämmönkierrätyskeskuksen kuluttamaa sähköä voidaan vähentää aurinko- ja pientuulivoimaratkaisuilla. Tällaista lähes omavaraista energiajärjestelmää, jolla luodaan hyviä olotiloja ilmaston lämpenemisestä huolimatta, kutsutaan lähdelämmöksi.

Lämmitysjärjestelmien pitää olla älykkäämpiä jatkossa, jotta syntyy vähemmän hukkaa ja säästetään energiaa.

Lisääntyvä pimeys vaatii enemmän valaistukselta

Pimeys tulee lisääntymään talvella erityisesti eteläisessä ja läntisessä Suomessa, vaikka ilmastonmuutosta onnistuttaisiinkin nyt hillitsemään suunnitellusti. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen edetessä talvista tulee sateisempia, eikä lumi ole enää luomassa valoa ympäristöön. Myös pilvisyys lisääntyy.

Pimeydellä on tutkitusti vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, ja pimeyden onkin osoitettu lisäävän kaamosoireita. Ihmisten unentarve lisääntyy, kun ennen aamukymmentä saadun valon puute viivästyttää unirytmiä.

Valaistukseen on siis kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niin ulko- kuin sisätiloissa.

Rakennusten pitää kestää enemmän

Tulevina vuosina sadannan vaihteluväli kasvaa, rankkasateet ja muut ääriolosuhteet lisääntyvät. Tämä vaatii yhä enemmän rakennusten vaipparakenteilta. Hulevesiriskit kasvavat ja hulevesien hallintaan pitää kiinnittää yhä enemmän huomiota ja vesistöjen tulvakorkeudet muuttuvat niin, että osa rakennuskannasta on pakko muuttaa kestämään entistä korkeampia vedenpinnan korkeustasoja.

Osana äärimmäisempiä sääolosuhteita satavan lumen määrä voi kasvaa rajustikin ajoittain. Lumimäärän runsas vaihtelu lisää todennäköisyyttä lumikuorman ääriarvojen kasvamiseen, mikä on otettava huomioon kattojen lumikuormanormeja uudistettaessa, mutta erityisen haasteen se asettaa olemassa olevien rakennusten kattorakenteille. Onkin arvioitu, että tulevina vuosikymmeninä kattorakenteita joudutaan uudistamaan ja vähintään vahvistamaan aikaisempia vuosikymmeniä selvästi enemmän.

Tuuli- ja lumikuormien kasvaminen muuttaa perinteistä käsitystä tarpeellisista peruskorjaustoimenpiteistä. Rakenteiden uusimisen ja korjaamisen ohella kattojen vahvistaminen sekä rakennusten jäykistysjärjestelmään tarvittavat muutokset ovat entistä todennäköisempiä.

Rakennuksen vaipparakenteiden kehitys muuttaa suuntaa lämmöneristyksen parantumisesta kosteuskestävämpään suuntaan. Etenkin huokoisten puujulkisivujen käyttöä kestävällä tavalla opetellaan vielä Suomessa jonkin aikaa, kunnes kosteushaasteet ymmärretään laajemmin paitsi rakentajien ja suunnittelijoiden keskuudessa, myös tavallisen kansan parissa. Rakennusten lämmöneristys ja kosteuden siirtymistä ohjaavat komponentit rakennuksen vaipan osissa tulevat kehittymään toimivampaan suuntaan tilanteessa, jossa kesäaikainen sisätilojen jäähdyttäminen kääntää perinteisesti ymmärretyn kosteudenkulkusuunnan sisältä ulos – myös toiseen suuntaan ulkoa sisälle. Jäähdytyksen yleistyminen johtaa myös uudenlaisiin vaipparakenteiden korjausratkaisuihin vanhemmassa rakennuskannassa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt, ei vain tulevaisuudessa Ilmasto on lämmennyt jo nyt ja sillä on jo nyt vaikutuksia arkeemme. Siksi esimerkiksi julkisen sektorin rakennusten hankesuunnitelmissa ja kilpailutuksissa pitäisi ottaa huomioon vahvemmin se, miten rakennukset paitsi kestävät myös palvelevat ihmisiä mahdollisimman pitkään.

Asko Miettinen
Asko Miettinen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Mika Autiopelto
Mika Autiopelto
Projektipäällikkö/Johtava energia asiantuntija
Lähetä viesti