CAF

CAF-arviointimalli

CAF on kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Perusajatuksena on kokonaisvaltainen laadun itsearviointi, jonka kohteena ovat toiminta ja tulokset sekä niiden välisten yhteyksien löytäminen.  

Systemaattinen tapa arvioida toiminnan laatua 

CAF-malli (Common Assessment Framework = yhteinen arviointimalli) muodostuu yhdeksästä arviointialueesta ja 28 arviointialueita konkretisoivasta arviointikohdasta. CAF läpileikkaa organisaation toiminnan. Arviointia tehdään johtajuudesta, strategiasta ja toiminnan suunnittelusta, henkilöstöstä, kumppanuuksista ja resursseista sekä prosesseista. 

CAF:n vahvuuksia ovat tulosten ja niihin johtavien toimintatapojen yhteyden hahmottaminen sekä onnistuneen toiminnan, tulosten, ymmärtäminen moniulotteisena ilmiönä. Siksi tulospuolella itsearviointia suoritetaan asiakastuloksista, henkilöstötuloksista, yhteiskuntavastuutuloksista ja keskeisistä suorituskykytuloksista. 

[Kuvateksti] CAF-mallin rakenne esitetään usein kuvana, jossa toiminnan ja tulosten välille on muodostettu yhteys. 

CAF-arviointimallin prosessi 

Kehittämissuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen avulla pyritään lisäämään hyvien tulosten syntymistä ja aiempaa parempien tulosten saavuttamista.  

Parhaimmillaan onnistunut arviointiprosessi johtaa oppimiseen ja innovatiivisten toimintatapojen kehittämiseen.  
 

Olemme vahvasti mukana tukemassa organisaation itsearvioinnin ja arviointijärjestelmien kehittämistä. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan itsearviointiprosessin CAF-arviointimallin avulla. Ohjaamme prosessin etenemistä ja vedämme arviointityöpajoja. Meiltä saat myös tukea kehittämiskohteiden valintaan, kehittämissuunnitelman laadintaan ja erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien läpivientiin. 

CAF-itsearviointiprosessin hyödyt: 

  • Suunnitelmallinen ja valmiiksi sanoitettu malli tukemaan oman toiminnan tarkastelua 
  • Kohdistuu kokonaisuuteen, kun toimintaa ja tuloksia tarkastellaan yhdessä 
  • Laatujärjestelmän mukainen arviointikertomus lisää organisaation dokumentoitua tietoa ja jämäköittää päätöksentekoa  
  • Johdon ja työntekijöiden vuorovaikutuksen väline  
  • Arviointikeskustelussa jokaisen havainto on yhtä tärkeä ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi 
  • Oppimisen ja työhyvinvoinnin parantamisen väline 
  • Perehdyttämisväline ja muille toimintakäsikirja 
  • Kehittämisen väline, jonka avulla tunnistetaan nykyiset toimintatavat, niiden vahvuudet, heikkoudet ja parantamisalueet 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää CAF-mallin tuomista mahdollisuuksista.