Sinisiä neon-valoja
Uutinen

FCG lanseeraa uuden tekoälypohjaisen ohjelmiston ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun

Diip on tekoälypohjainen ohjelmistotuote henkilöstömuutosten seurantaan, suunnitteluun ja ennakointiin. Diip pohjautuu reaaliaikaiseen henkilöstö- ja taloustietoon. Se kokoaa yhteen asiakaskohtaisten järjestelmien tuottaman resurssitiedon ja mahdollistaa jatkuvan suunnittelun eri organisaatiotasoilla.

Tuotteen ytimen muodostaa koneoppimiseen pohjautuva ennustemalli, seurantaa ja suunnittelua tukeva ohjelmistotuote sekä tuotteeseen integroitu Microsoft PowerBi -raportointiratkaisu. Ohjelmiston keskeiset toiminallisuudet mahdollistavat erilaisten henkilöstöanalyysien, kustannusennusteiden ja suunnitelmien tekemisen.

Tuotteen avulla luot yhteiset tilannekuvat organisaation jokaiselle tasolle, luot yksikkökohtaiset henkilöstökustannusennusteet suhteessa asetettuun budjettiin, mallinnat uuden organisaatiorakenteen ja sijoitat henkilöstön uuteen rakenteeseen jatkuvasti päivittyvän henkilöstötiedon pohjalta. Tuotetta voidaan myös hyödyntää esimerkiksi palkkaharmonisaation kustannuslaskelmien luomiseen organisaatiotasoittain ja muutoskustannusten laskemiseen yksittäisten työntekijöiden tehtäväkohtaisiin palkkatasoihin.

Diip on kehitetty tuomaan selkeyttä henkilöstön muutostilanteisiin

Julkisen sektorin palveluiden järjestämisessä henkilöstö on paitsi suurin voimavara myös suurin yksittäinen menoerä. Erityisesti tämä näkyy tammikuussa toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden siirtyessä kuntapohjaisesta rahoitusmallista valtion tarveperustaiseen rahoitusmalliin. Kiinteän vuosibudjetin myötä budjetin ylitykset eivät ole aiempien vuosien tapaan enää mahdollisia.

Hyvinvointialueiden budjetit on laadittu valmistelun yhteydessä todella nopealla aikataululla täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. On siis perusteltua olettaa, että kaikkia menoja ei ole ollut mahdollista etukäteen tunnistaa.  Tämä siirtää painetta jatkuvan kustannusten seurannan ja tilikauden sisällä tapahtuvan henkilöstösuunnittelun puolelle.

Henkilöstössä tapahtuu tilikauden aikana aina budjetoimattomia muutoksia, joihin reagointi lisää kustannuksia. Isoissa organisaatioissa muutosten kerrannaisvaikutus on vuositasolla todella merkittävä. Keskeinen kysymys on, mihin rahat oikeasti riittävät ja miten ne kohdennetaan.

Valmistautuminen muutostilanteisiin lähtee ajantasaisesta ja kattavasta henkilöstötiedosta. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että organisaation käytettävissä on henkilöstömäärä, jonka avulla voidaan tuottaa laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti ja varmistaa henkilöstön riittävyys. Tätä ongelmaa ratkaisemaan FCG julkaisee tekoälypohjaisen diip -ohjelmiston. diipin avulla havainnollistat erilaisten toimintaskenaarioiden kustannusvaikutukset ja ennustat tulevia kuluja suhteessa asetettuun henkilöstöbudjettiin.

Diip – pysy askeleen edellä muutosta!