Strategiat ja ohjelmat

Strategiat ja ohjelmat vievät kohti tulevaisuutta

Maan näkemyksellisin strategiakumppani julkisyhteisöille 

Huolella laadittu strategia on erinomainen työkalu organisaation kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteisiin varautumiseen. Strategian toteuttamisessa ratkaisevassa asemassa ovat strategiaa konkretisoivat suunnitelmat ja ohjelmat. Autamme löytämään organisaationne näköisen strategian ja viemään sen käytäntöön. 

Meillä on vahva näkemys ja kokemus kuntien sekä muiden julkisyhteisöjen strategia- ja ohjelmatyöstä: olemme olleet asiantuntija-apuna jo 200:ssa kunnan, hyvinvointialueen tai julkisomisteisen organisaation strategia- ja ohjelmauudistuksessa. Autamme strategiatyössä myös kuntaomisteisia yhtiöitä. 

“Yhteistyö FCG:n kanssa oli mutkatonta ja strukturoitua. Työn tuloksena saatiin aikaan konkreettinen strategiakirja, josta on hyvä jatkaa ja uskon, että se tulee palvelemaan meitä hyvin.” 
– Jari Hytönen, Tilikunta Oy:n toimitusjohtaja 

Kuntastrategia ja ohjelmatyö

FCG:llä on maan monipuolisin ja laajin kokemus kuntakentän strategia- ja ohjelmatyöskentelystä.  Kuntastrategia on kunnanvaltuuston keskeinen lakisääteinen työkalu, joka ohjaa parhaimmillaan koko kuntakonsernia. Poikkihallinnolliset ohjelmat määrittävät eri toimialoille konkreettisemmat askelmerkit, joilla strategia viedään käytäntöön. Hyvin toteutetun strategiaprosessin tuloksena on kuntansa näköinen, elävä strategia.

Onnistunut strategiaprosessi pohjaa tietoon ja yhteistyöhön 

Vaikka strategian päätyö tehdään organisaatioiden sisällä ja muutoshallinta on johdon vastuulla, ulkopuolinen tuki auttaa muutoksessa. Asiantuntijoidemme pitkä kokemus on käytettävissänne strategiaprosessin eri vaiheissa. Työmme tukena on laaja-alaiset tieto- ja vertailuaineistot. 

Suunnittelemme strategiaprosessin yhdessä tilaajan kanssa – aina projektin alkumetreiltä strategian toteutuksen tarkempaan juoksutukseen asti. Osallistamme myös tarvittavia sidosryhmiä sovitusti. 

Laaja-alainen osaamisemme varmistaa sen, että apunanne on aina sekä huipputason strategiaosaamista että tarvittavaa substanssikohtaista erityisasiantuntemusta. 

Tutustu tarjoamiimme palveluihin
Kuntastrategiat

FCG:llä on maan monipuolisin ja laajin kokemus kuntakentän strategiatyöskentelystä. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston keskeinen lakisääteinen työkalu, joka ohjaa parhaimmillaan koko kuntakonsernia. Hyvin toteutetun strategiaprosessin tuloksena on kuntansa näköinen, elävä strategia.

Uudistamistyön tavoitteena on saada aikaan konkreettinen ja vaikuttava sekä helposti viestittävissä ja jalkautettavissa oleva strategia-asiakirja vuorovaikutteisen ja innostavan strategiaprosessin myötä. Strategiassa määritellään myös sen toteutumisen seuranta ja arviointi.

FCG:llä on strategia-asiantuntijoiden lisäksi tarjota myös erilaisia strategiamalleja ja strategiatyökirjoja, jotka helpottavat strategiaprosessin tehokasta ja määrätietoista läpivientiä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

Strategiatyössä huolehdimme myös osallistuttamisesta. Tässä keskiössä on kunnan henkilöstö, kun-talaiset ja yhteistyöhön osallistuvat kumppanit. Käytettävissä on niin perinteisempiä kuin osallistut-tamisen sähköisiä työkaluja aina tekoälyn hyödyntämiseen saakka.

Ilmastosuunnitelma

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ottaneet ilmastoasiat osaksi päätöksentekoaan, ja monessa organisaatiossa työstetään ilmastosuunnitelmaa. Ilmastopoliittisen ohjauksen lisääntyessä ja mittarien sekä laskentamenetelmien kehittyessä asiantuntijatuki on usein tarpeen.

FCG on Suomen laaja-alaisin kuntia ja hyvinvointialueita konsultoiva toimija. Meillä yhdistyy kovan luokan ympäristö- ja ilmasto-osaaminen sekä vuosikymmenten mittaan kertynyt syvällinen ymmärrys kunta-alasta ja sen lainalaisuuksista. Meiltä löytyy myös mm. rakentamisen, kaupunkisuunnittelun, uusiutuvan energian sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijuutta.

Strategisen tason ilmastotyö voi tuntua vaikeasti lähestyttävältä, ja kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on eroja mm. resurssien määrään liittyen. Täydellisyyden tavoittelun sijaan reipas ja realistinen toimeen tarttuminen on pääasia. Ilmastosuunnitelma voi olla alueensa näköinen: tärkeintä on kattaa kaikki olennaiset ilmastotyön osa-alueet ja lähteä toteuttamaan suunnitelmaa määrätietoisesti ja poikkihallinnollisesti.

Autamme kuntia ja hyvinvointialueita laatimaan ilmastosuunnitelman, joka toimii ennen kaikkea käytännöllisenä apuna ilmastotyössä. Tavoitteena on luoda suunnitelma, joka on helppo viestiä ja joka sisältää realistisia ja järkevästi todennettavia toimenpiteitä.

Kotouttamisohjelmien päivittäminen

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma, joka antaa raamit kotoutumisen edistämiseksi tehtävälle työlle kunnassa. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanval-tuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Hyvä ja toimiva ohjelma määrittää kotouttamistoiminnan tavoitteet ja tavoitteita osoittavat indikaattorit.

Voimassa oleva kotouttamisohjelma on edellytyksenä, että kunnalle maksetaan valtion varoista kor-vauksia pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi kunnalle voidaan maksaa hakemuksesta kotoutumislain mukaisesti laskennallista korvausta alkukartoituksen järjestämisestä.

Kuntien toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu nopeasti. Tarvetta kunnan toimivalle kotout-tamisohjelmalle tuo muun muassa työperäisen maahanmuuton kasvanut tarve (elinvoima), Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama pakolaisaalto, kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin vaikutta-vat suuret hallinnolliset uudistukset.

Kotoutumislain uudistuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista, selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yh-teistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoiteltu voimaantuloaika uudelle kotoutumislaille on vuonna 2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Kuntien on varauduttava lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen myös häiriö- ja poikkeustilassa. Laadukkaalla varautumisella selkeä toimintasuunnitelma on tarvittaessa valmis toteutettavaksi.  

Toimiva kaupunkistrategia on haastava rakentaa ja vielä vaikeampi toteuttaa. Tässä jaksossa kysymme vakavasti, onko kuntien ja kaupunkien strategioilla mitään virkaa. Miten pidetään huolta siitä, että strategiat eivät synny kuolleina, vaan toteutuvat käytännössä palveluissa ja kaikessa kaupungin tekemisessä? 

FCG:n podcast-sarjan juontajina toimivat FCG:n vanhempi asiantuntija Jenni Airaksinen sekä tietokirjailija ja valmentaja Miia Savaspuro. Jaksossa on vieraana Helsingin ensimmäinen pormestari Jan Vapaavuori. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Tutustu tekemäämme työhön:

Tilikunta Oy:n  toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia, joiden johdosta syntyi tarve uudistaa yhtiön strategia yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa. Lue, miten strategiatyö toteutettiin yhdessä FCG:n asiantuntijoiden kanssa.

Ihmisiä neuvottelemassa toimistossa.

Keiteleen toimintaympäristön muuttuessa oli noussut esiin tarve päivittää strategiaa. Valtuutettujen vaihtumisen lisäksi kuntaan oli saatu myös uusi kunnanjohtaja. Lue, miten FCG Finnish Consulting Group pääsi kehittämään uutta kuntastrategiaa yhdessä Keiteleen kunnanvaltuuston ja johtoryhmän kanssa.

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti
Kaipaatko lisätietoja tai tarjouspyyntöä? Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Kaipaatko lisätietoja tai tarjouspyyntöä? Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.