Verkostohankkeet

Verkostohankkeet mahdollistavat vertaiskehittämisen

Verkostohankkeissa kehitetään ja jaetaan parhaat käytännöt 

Olemme saavuttaneet vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä tukevien verkostohankkeiden toteuttajana. Kehittämisverkostot tarjoavat mahdollisuuden kuntien välisen vertaisoppimisen ja -kehittämisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen.   

“Elinvoimaverkostosta olemme saaneet käytännön apua elinvoiman kasvuohjelman valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan. Verkosto on avartanut näkemyksiä elinvoimajohtamiseen ja sen prioriteetteihin.”  
–  Petteri Portaankorva, Kouvolan kehitysjohtaja 

Kehittämisverkot ja niiden hankkeet luovat tiiviin vuoropuhelun kuntien, Kuntaliiton, valtionhallinnon ja alan kehittäjien välillä. Kehittämisverkostot organisoidaan usein tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Näin saamme Kuntaliiton asiantuntijoiden tietotaidon verkostotyön tueksi ja esiin nousseet teemat etenevät syötteiksi Kuntaliiton edunvalvontatyöhön.    

Monipuolista hyötyä osallistuville kunnille

Verkostohankkeet tarjoavat kunnille mm. 

 • Tukea ennakoivalle ja asiakaslähtöisemmälle toiminnalle ja johtamiselle  
 • Mahdollisuuden kehittää luottamushenkilöiden ja ammatillisen johdon osaamista toiminnallisissa ja rakenteellisissa muutoksissa  
 • Tilaisuuden paikallisten toimintatapojen ja -mallien suunnitteluun ja käyttöönottoon osallistujakunnissa sekä kuntien välisten hyvien käytäntöjen jakamiseen  
 • Kuntakohtaista räätälöityä johdon konsultointia, joka on järjestetty kuntien tarpeista käsin ja hyvin taloudellisesti.  

Tällä sivulla esittelemme kaikki FCG:n fasilitoimat verkostohankkeet. Verkostohankkeisiin on mahdollista hakea mukaan määräajoin. Ilmoitamme näillä sivuilla verkostohankkeiden avautuvista ilmoittautumisista.  

Verkostohankkeita
Digiverkostohanke

Digiverkostohanke toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2023–2024, jolloin mukana oli 18 kuntaa ja yksi viiden kunnan seutukunta. Digiverkostohanke 2 on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen ja hyötyjen konkretisoimiseen. 

Kyseessä on vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää kaikille yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Kohderyhminä ovat kunnan johtoryhmä, esihenkilöt, kehittämistehtävissä toimivat, toimialojen asiantuntijat sekä kuntien digitalisaatiosta kiinnostuneet luottamushenkilöt. 

Digiverkostohanke on käytännönläheinen, ajankohtaisia ja kiinnostavia sisältöjä sekä digitalisaation edistämisen työkaluja tarjoava hanke. Digiverkostohanke tukee kuntastrategioiden digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja talouden tasapainottamista, käsittäen kaikki kunnan toimialat. Kuntakohtaiset toimenpiteet tähtäävät kunnan oman digitiekartan valmistumiseen verkostohankkeen aikana. 

Digiverkostohankkeen sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Verkostohanke käynnistyy 20.8.2024 ja ilmoittautua voi 29.5.2024 saakka. 

Lue lisää Digiverkostohankkeesta

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Toni Auvinen

Johtava konsultti

044 245 0818

toni.auvinen@fcg.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy

 

Elisa Kettunen

Kehittämispäällikkö

050 372 6789

elisa.kettunen@kuntaliitto.fi

Suomen Kuntaliitto

Elinvoiman kehittäminen

Kovia ja pehmeitä elinvoimatekijöitä, veto- ja pitovoimaa pohditaan jokaisessa kunnassa. Onneksi uusia ideoita ja hyviä käytäntöjä kehitetään koko ajan kuntasektorilla – niin kuntaorganisaation sisällä kuin yhdessä kehitysyhtiöiden sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeiden ja paikallisten kokeilujen kokemuksista, toimivista ratkaisuista, alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman edistämisen mahdollisuuksista oppii parhaiten osana aktiivista elinvoiman kehittäjäverkostoa eli EVE-verkostoa.  

EVE-verkoston tapaamisissa tuodaan esiin asiantuntijanäkemyksiä elinvoiman edistämisen eri näkökulmista, teoriaa yhdistettynä eläviin esimerkkeihin ja hyviin käytäntöihin. Tapaamiset mahdollistavat luottamuksellisen alustan myös ongelmien esiin nostamiselle sekä omien verkostojen laajentamiselle. Verkoston toimintaa tukevat teemaseminaarien osallistavat työmenetelmät ja vuorovaikutteinen digialusta. 

Kestävä kuntatalous

Merkittäviä muutoksia kuntien toimintaan tuovat 2023 toteutuva sote-uudistus sekä TE-palveluiden siirto kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistukset muuttavat kuntatalouden perusteita ja lisäävät paineita uudistaa rahoitusjärjestelmiä. 

FCG:n ja Kuntaliiton Kestävä kuntatalous II -verkostohanke tarjoaa hankkeeseen osallistuvalle kunnalle konkreettista tukea, osaamista ja työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi kuntatalouden muutoksen vuosille 2022–2024. Verkostohankkeessa käsitellään keinoja, joilla kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja pidetään tasapainossa ja kestävänä myös tulevaisuudessa. 

Hankkeessa hyödynnetään ensimmäisen verkostohankkeen oppeja ja kokemuksia sekä koko Kuntaliittokonsernin osaamista kuntatalouden haasteiden ratkomiseksi ja talouden tasapainon edistämiseksi. 

Nova Schola Finlandia – monikäyttöiset koulut

Verkostohanke jatkaa Nova Schola Finlandia -oppimisympäristöjen kehittämishankkeen työtä modernien oppimisympäristöjen ja koulurakennusten kehittämiseksi. Tavoitteena on koulurakennusten ja oppimisympäristöjen kehittäminen monimuotoisiksi monitoimitalo-oppilaitosrakennuksiksi.   

Nova Schola Finlandia -verkostohankkeen tavoitteena on  

 • antaa tietoa modernien oppimisympäristöjen, monitoimitalojen ja koulusuunnittelun kehittämisestä  
 • lisätä oppimisympäristöjen ja koulurakennusten erityispiirteisin liittyvää osaamista  
 • kehittää työnjakoa, vuorovaikutusta ja käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä suunnitteluprosesseja 
 • edistää koulurakennusten monitilaratkaisuja ja monikäyttöisyyttä  
 • nostaa tilatehokkuutta, käyttöastetta ja hallita tilakustannuksia osana hiilijalanjäljen pienentämistä  

 

Lue lisää Nova Schola Finlandia -verkostohankkeesta täältä 

 

OMA 2 -hanke 2024-2026

Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Oma 2 -hanke tukee alueellista elinvoimatavoitteiden saavuttamista sekä omistajakuntien ja koulutusten järjestäjien yhteistyötä sen edistämisessä. Uudenlaista strategista kumppanuutta rakentamalla ja omistajaohjausta terävöittämällä pystytään vahvistamaan alueen elinvoimaa ja hyödyntämään tehokkaammin ammatillista koulutusta työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Verkostohanke pidetään vuosina 2024-2026 ja siihen osallistuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, omistajakunnat sekä käynnistyvien työllisyysalueen edustajat.

Lue lisää OMA2 -verkostohankkeesta täältä

Timo Nousiainen
Timo Nousiainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Terhi Päivärinta
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Uuden sukupolven organisaatiot

USO-verkosto on tarjonnut yli kymmenen vuoden ajan jopa 80 kunnalle ympäri Suomen tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. USO-verkosto on kuntien, Kuntaliiton ja FCG:n vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija. Verkoston toimijoina ja kohderyhmänä ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto sekä kuntien tarpeiden mukaan myös muut sidosryhmät. Monet kehittämisaloitteet ovat vuosien aikana saaneet lähtölaukauksen juuri USO-verkostosta.   

USO-verkostoa ja siihen sisältyviä työpajoja kunnat voivat hyödyntää kehittämistyössään esim. strategian laadinnassa ja toteuttamisessa, luottamushenkilötyön kehittämisessä tai organisaation uudistuksissa. USO-verkosto levittää tehokkaasti kuntien hiljaista kokemustietoa ja käytäntöjä osallistujien kesken. 

Lue lisää hankkeesta Kuntaliiton sivuilla. 

Lue lisää USO-verkoston teemaseminaarista ”Uudistuvat kunnat ja toimiva kaksoisjohtaminen”

Toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK)

 

Kaupunkien konsernijohdon verkostojen tavoitteena on koota ja välittää ajankohtaista tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tukea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä. Verkostohankkeen tuloksia hyödynnetään kaupunkien omassa omistajaohjauksen kehittämisessä sekä samalla arvioidaan nykyisten Kuntaliiton omistajaohjauksen suositusten ja mallien tarkennustarpeita.   

Verkoston kehittämisteemoja ja ajankohtaisia asioita ovat  

 • omistajapolitiikan linjaukset sekä konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen periaatteet   
 • konsernijohdon toimijoiden väliset roolit sekä omistajaohjauksen tehtävät  
 • konsernirakenteen uudelleenmuotoilu ja tukipalvelujen järjestelyt ja synergiaedut  
 • yhtiöiden tavoitteiden asettaminen sekä konsernijohdon ja yhtiöiden johdon vuorovaikutus  
 • taloudellisen ja toiminnallisen omistaja-arvon kehittämisen tavoitteellisuus  
 • yhteiskuntavastuullisuuden tavoitteet, raportointi ja viestittäminen  
 • yhteisöjen talouden ja toiminnan raportoinnin kehittäminen ja automatisointi  
 • yhtiöiden hallitusjäsenten nimittämiskäytännöt ja osaaminen sekä jääviyskysymykset  
 • kuntien yhteinen omistajaohjaus osakkuusyhteisöissä sekä kuntayhtymien omistajaohjaus  
 • omistajapolitiikan muutostarpeiden arviointi ja linjausten päivittäminen  

 

Vuosina 2023–2024 Toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK) -verkostohanke toimii yhteisen konsernijohtamisen kehittämisen ja kaupunkien omistajaohjauksen toimijoiden verkostoitumisen alustana.   

Verkostoperuskoulu

Suuret väestönmuutokset ja syntyvyyden lasku vaikuttavat koulutuksen järjestämiseen. Vaikka väestörakenne muuttuu, on kuntien yhä turvattava koulutuksen saavutettavuus esi- ja perusopetusasteilla. Siksi uudet, joustavat ratkaisut sekä toimijoiden välinen yhteistyö ovat tulevaisuudessa yhä välttämättömämpiä koulutuksen järjestäjille niiden vastatessa väestömuutosten mukanaan tuomiin haasteisiin.  

Verkostoperuskoulu on Kuntaliiton toteuttama hanke. Sen tavoitteena on kuntien välisiä perusopetuslain mukaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen tunnistaa ja kehittää uudenlaisia toimivia ratkaisuja perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä opetusjärjestelyiden laadulliseen kehittämiseen eri puolilla maata.   

Verkostoperuskoulu-hankkeeseen osallistuu 39 kuntaa kymmeneltä pilottialueelta. Hanke ajoittuu vuosiin 2023–2024.   

Lue lisää hankkeesta Kuntaliiton sivuilla. 

Kestävä liiketoiminta kuntayhtiöissä

FCG haluaa tukea kuntayhtiöiden olennaisten kestävyysaiheiden tunnistamista ja kestävyystyöskentelyn edistämistä kutsumalla halukkaita kuntayhtiöitä mukaan yhteiseen kehittämisverkostoon.

Verkoston lopputuotoksena jokaiselle yhtiölle on laadittuna vastuullisuusohjelma, jossa on määriteltynä olennaiset kestävyysseikat, tavoitteet ja mittarit.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

Sanna Särkiö
Sanna Särkiö
Nuorempi ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti
Kunnat ja kiinteistöt

Kuntien kiinteistöomaisuuden murrosvuodet ovat edessä

Hyvinvointialueiden palveluverkkoratkaisujen myötä kunnat kohtaavat merkittävän haasteen, kun suuri määrä sote-kiinteistöjä uhkaa jäädä tyhjilleen. Muutos vaikuttaa negatiivisesti erityisesti pienemmissä kunnissa. Hyvinvointialueet neuvottelevat kuntien kanssa uusista vuokrasopimuksista ja vuokratasoista vuodesta 2024 alkaen. Neuvotteluissa sovitut ratkaisut vaikuttavat kuntatalouden liikkumavaraan jopa vuosikymmenien ajan. Tyhjenevien kiinteistöjen ongelma kasvaa myös mm. perusopetuksessa oppilasmäärien vähentyessä.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti
Taneli Heikkilä
Taneli Heikkilä
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Esko Korhonen
Esko Korhonen
Johtava asiantuntija, Kiinteistöt
Lähetä viesti

Kiinnostuitko verkostohankkeistamme?   

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää käynnissä olevista ja tulevista hankkeista!  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää käynnissä olevista ja tulevista hankkeista!  

Tutustu tekemäämme työhön:

Vuonna 2019 EVE-verkostohankkeeseen osallistui 15 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta maata. Yksi osallistujista oli Kouvolan kaupunki. Lue, miten Kouvolan kaupunki sai elinvoimaverkostosta käytännön apua elinvoiman kasvuohjelman valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan.

Abstrakti kuva, joka kuvastaa maapalloa ja maailman suurimpia kaupunkeja.

Valtakunnallinen Digiverkostohanke toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2023-2024. Mukana oli 18 kuntaa ja yksi viiden kunnan seutukunta. Lue osallistujien palautetta.

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti