Verkostohankkeet

Verkostohankkeet

Olemme saavuttaneet vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä tukevien verkostohankkeiden toteuttajana. Kehittämisverkostot tarjoavat mahdollisuuden kuntien välisen vertaisoppimisen ja -kehittämisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen.  

Verkostohankkeissa kehitetään ja jaetaan parhaat käytännöt 

Kehittämisverkot ja niiden hankkeet luovat tiiviin vuoropuhelun kuntien, Kuntaliiton, valtionhallinnon ja alan kehittäjien välillä. Kehittämisverkostot organisoidaan usein tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Näin saamme Kuntaliiton asiantuntijoiden tietotaidon verkostotyön tueksi ja esiin nousseet teemat etenevät syötteiksi Kuntaliiton edunvalvontatyöhön.   

Verkostohankkeet tarjoavat kunnille mm. 

 • Tukea ennakoivalle ja asiakaslähtöisemmälle toiminnalle ja johtamiselle 
 • Mahdollisuuden kehittää luottamushenkilöiden ja ammatillisen johdon osaamista toiminnallisissa ja rakenteellisissa muutoksissa 
 • Tilaisuuden paikallisten toimintatapojen ja -mallien suunnitteluun ja käyttöönottoon osallistujakunnissa sekä kuntien välisten hyvien käytäntöjen jakamiseen 
 • Kuntakohtaista räätälöityä johdon konsultointia, joka on järjestetty kuntien tarpeista käsin ja hyvin taloudellisesti. 

Tällä sivulla esittelemme kaikki FCG:n fasilitoimat verkostohankkeet. Verkostohankkeisiin on mahdollista hakea mukaan määräajoin. Ilmoitamme näillä sivuilla verkostohankkeiden avautuvista ilmoittautumisista. 

Kiinnostuitko verkostohankkeistamme? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää käynnissä olevista ja tulevista hankkeista! 

Verkostohankkeita
OMA 2 -hanke 2024-2026

Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Oma 2 -hanke tukee alueellista elinvoimatavoitteiden saavuttamista sekä omistajakuntien ja koulutusten järjestäjien yhteistyötä sen edistämisessä. Uudenlaista strategista kumppanuutta rakentamalla ja omistajaohjausta terävöittämällä pystytään vahvistamaan alueen elinvoimaa ja hyödyntämään tehokkaammin ammatillista koulutusta työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Verkostohanke pidetään vuosina 2024-2026 ja siihen osallistuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, omistajakunnat sekä käynnistyvien työllisyysalueen edustajat.

Lue lisää OMA2 -verkostohankkeesta täältä

Timo Nousiainen
Timo Nousiainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Terhi Päivärinta
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Vuoden 2023 uutuus! Digiverkostohanke

Digiverkostohanke on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen. Kyseessä on vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää verkostolle yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä. Kuntien digitalisaatiota lähestytään hyödyntämällä vuonna 2022 valmistuneita kansallista digikompassia ja kuntien digitiekarttaa. Kohderyhminä ovat kunnan johtoryhmä, esihenkilöt, kehittämistehtävissä toimivat, toimialojen digilähettiläät sekä kuntien digitalisaatiosta kiinnostuneet luottamushenkilöt.

Digiverkostohanke on käytännönläheinen, ajankohtaisia ja konkreettisia sisältöjä sekä digitalisaation edistämisen työkaluja tarjoava. Digiverkostohanke tukee kuntastrategioiden digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja käsittää kaikki tulevaisuuden kunnan toimialat. Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Ilmoittautumiset sähköpostilla tai puhelimitse Tonille. Lisätietoja antaa myös Kuntaliiton Elisa Kettunen, puh. 050 372 6789. Verkostohanke käynnistyy 6.6.2023.

Lue lisää digiverkostohankkeesta täältä >

Uuden sukupolven organisaatiot

USO-verkosto on tarjonnut yli kymmenen vuoden ajan jopa 80 kunnalle ympäri Suomen tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. USO-verkosto on kuntien, Kuntaliiton ja FCG:n vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija. Verkoston toimijoina ja kohderyhmänä ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto sekä kuntien tarpeiden mukaan myös muut sidosryhmät. Monet kehittämisaloitteet ovat vuosien aikana saaneet lähtölaukauksen juuri USO-verkostosta.   

USO-verkostoa ja siihen sisältyviä työpajoja kunnat voivat hyödyntää kehittämistyössään esim. strategian laadinnassa ja toteuttamisessa, luottamushenkilötyön kehittämisessä tai organisaation uudistuksissa. USO-verkosto levittää tehokkaasti kuntien hiljaista kokemustietoa ja käytäntöjä osallistujien kesken. 

Lue lisää hankkeesta Kuntaliiton sivuilla. 

Lue lisää USO-verkoston teemaseminaarista ”Uudistuvat kunnat ja toimiva kaksoisjohtaminen”

Kestävä kuntatalous

Merkittäviä muutoksia kuntien toimintaan tuovat 2023 toteutuva sote-uudistus sekä TE-palveluiden siirto kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistukset muuttavat kuntatalouden perusteita ja lisäävät paineita uudistaa rahoitusjärjestelmiä. 

FCG:n ja Kuntaliiton Kestävä kuntatalous II -verkostohanke tarjoaa hankkeeseen osallistuvalle kunnalle konkreettista tukea, osaamista ja työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi kuntatalouden muutoksen vuosille 2022–2024. Verkostohankkeessa käsitellään keinoja, joilla kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja pidetään tasapainossa ja kestävänä myös tulevaisuudessa. 

Hankkeessa hyödynnetään ensimmäisen verkostohankkeen oppeja ja kokemuksia sekä koko Kuntaliittokonsernin osaamista kuntatalouden haasteiden ratkomiseksi ja talouden tasapainon edistämiseksi. 

Kunta saa verkostohankkeeseen osallistumalla FCG:n laatiman ajankohtaisen talouden tilannekuvan päätöksenteon tueksi. Tilannekuvan pohjalta ennakoidaan kunnan taloutta niin omat toimet ja suunnitelmat kuin edessä olevat muutokset huomioiden. 

 Tilannekuvan sisältöä: 

 • Sote-uudistuksen, valtakunnallisen talouskehityksen ja alueellisten väestömuutosten kuntatalousvaikutukset 
 • Toimintaympäristömuutoksien vaikutukset kuntien palvelurakenteeseen, käyttötalouteen sekä rahoitukseen 
 • Käyttötalouden muutoksien vaikutukset investointeihin ja investointien vaikutukset käyttötalouteen ja taseeseen 
 • Kuntatalouden komponentit – tulopohjan muutokset ja menojen sopeutuvuus 

Lue lisää hankkeesta Kuntaliiton sivuilla. 

Elinvoiman kehittäminen

Kovia ja pehmeitä elinvoimatekijöitä, veto- ja pitovoimaa pohditaan jokaisessa kunnassa. Onneksi uusia ideoita ja hyviä käytäntöjä kehitetään koko ajan kuntasektorilla – niin kuntaorganisaation sisällä kuin yhdessä kehitysyhtiöiden sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeiden ja paikallisten kokeilujen kokemuksista, toimivista ratkaisuista, alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman edistämisen mahdollisuuksista oppii parhaiten osana aktiivista elinvoiman kehittäjäverkostoa eli EVE-verkostoa. 

EVE-verkoston tapaamisissa tuodaan esiin asiantuntijanäkemyksiä elinvoiman edistämisen eri näkökulmista, teoriaa yhdistettynä eläviin esimerkkeihin ja hyviin käytäntöihin. Tapaamiset mahdollistavat luottamuksellisen alustan myös ongelmien esiin nostamiselle sekä omien verkostojen laajentamiselle. Verkoston toimintaa tukevat teemaseminaarien osallistavat työmenetelmät ja vuorovaikutteinen digialusta. 

Toimintakykyiset kuntakonsernit

Kaupunkien konsernijohdon verkostojen tavoitteena on koota ja välittää ajankohtaista tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tukea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä. Verkostohankkeen tuloksia hyödynnetään kaupunkien omassa omistajaohjauksen kehittämisessä sekä samalla arvioidaan nykyisten Kuntaliiton omistajaohjauksen suositusten ja mallien tarkennustarpeita.  

Verkoston kehittämisteemoja ja ajankohtaisia asioita ovat 

 • omistajapolitiikan linjaukset sekä konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen periaatteet  
 • konsernijohdon toimijoiden väliset roolit sekä omistajaohjauksen tehtävät 
 • konsernirakenteen uudelleenmuotoilu ja tukipalvelujen järjestelyt ja synergiaedut 
 • yhtiöiden tavoitteiden asettaminen sekä konsernijohdon ja yhtiöiden johdon vuorovaikutus 
 • taloudellisen ja toiminnallisen omistaja-arvon kehittämisen tavoitteellisuus 
 • yhteiskuntavastuullisuuden tavoitteet, raportointi ja viestittäminen 
 • yhteisöjen talouden ja toiminnan raportoinnin kehittäminen ja automatisointi 
 • yhtiöiden hallitusjäsenten nimittämiskäytännöt ja osaaminen sekä jääviyskysymykset 
 • kuntien yhteinen omistajaohjaus osakkuusyhteisöissä sekä kuntayhtymien omistajaohjaus 
 • omistajapolitiikan muutostarpeiden arviointi ja linjausten päivittäminen 

Vuosina 2023–2024 Toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK) verkostohanke toimii yhteisen konsernijohtamisen kehittämisen ja kaupunkien omistajaohjauksen toimijoiden verkostoitumisen alustana.  

Ilmastosuunnitelma

Autamme kuntia ja hyvinvointialueita laatimaan ilmastosuunnitelman, joka toimii ennen kaikkea käytännöllisenä apuna ilmastotyössä. Tavoitteena on luoda suunnitelma, joka on helppo viestiä ja joka sisältää realistisia ja järkevästi todennettavia toimenpiteitä.

Lue lisää ilmastosuunnitelmasta

Nova Schola Finlandia – monikäyttöiset koulut

Verkostohanke jatkaa Nova Schola Finlandia -oppimisympäristöjen kehittämishankkeen työtä modernien oppimisympäristöjen ja koulurakennusten kehittämiseksi. Tavoitteena on koulurakennusten ja oppimisympäristöjen kehittäminen monimuotoisiksi monitoimitalo-oppilaitosrakennuksiksi.  

Nova Schola Finlandia -verkostohankkeen tavoitteena on 

 • antaa tietoa modernien oppimisympäristöjen, monitoimitalojen ja koulusuunnittelun kehittämisestä 
 • lisätä oppimisympäristöjen ja koulurakennusten erityispiirteisin liittyvää osaamista 
 • kehittää työnjakoa, vuorovaikutusta ja käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä suunnitteluprosesseja 
 • edistää koulurakennusten monitilaratkaisuja ja monikäyttöisyyttä 
 • nostaa tilatehokkuutta, käyttöastetta ja hallita tilakustannuksia osana hiilijalanjäljen pienentämistä 

Lue lisää Nova Schola Finlandia -verkostohankkeesta täältä

Verkostoperuskoulu

Suuret väestönmuutokset ja syntyvyyden lasku vaikuttavat koulutuksen järjestämiseen. Vaikka väestörakenne muuttuu, on kuntien yhä turvattava koulutuksen saavutettavuus esi- ja perusopetusasteilla.  

Siksi uudet, joustavat ratkaisut sekä toimijoiden välinen yhteistyö ovat tulevaisuudessa yhä välttämättömämpiä koulutuksen järjestäjille niiden vastatessa väestömuutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Verkostoperuskoulu on Kuntaliiton toteuttama hanke. Sen tavoitteena on kuntien välisiä perusopetuslain mukaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen tunnistaa ja kehittää uudenlaisia toimivia ratkaisuja perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä opetusjärjestelyiden laadulliseen kehittämiseen eri puolilla maata.  

Verkostoperuskoulu-hankkeeseen osallistuu 39 kuntaa kymmeneltä pilottialueelta. Hanke ajoittuu vuosiin 2023–2024.  

Lue lisää hankkeesta Kuntaliiton sivuilla. 

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti