TE-palvelut 2024 -uudistuksen tuki

Kahden henkilön kädet rakentamassa tornia palikoista

Työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Valmisteilla oleva TE-uudistus vahvistaa paikallishallinnon roolia edistettäessä työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja yritysten kykyä luoda työpaikkoja. Kuntien johdolla on tarkoitus rakentaa TE-palvelujen ekosysteemi, jossa paikalliset tarpeet ja resurssit saatetaan yhteispeliin alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Valtion ja kuntien palvelujen integrointi sekä lukuisten eri toimijatahojen yhteen saattaminen on raskas prosessi ja aikataulu ratkaisujen tekemiselle tiukka.

FCG tarjoaa tukeaan tarpeellisen tietopohjan tuottamisessa, hankkeen projektijohtotehtävissä sekä lain edellyttämien sopimusten laadinnassa. Henkilöstön saaminen mukaan TE-uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen, kuntien ja valtion organisaatiokulttuurien yhteensovittaminen sekä esimiestyön tukeminen vaatii huomion kohdentamista muutosjohtamiseen.

FCG tarjoaa tukeaan tarpeellisen tietopohjan tuottamisessa, hankkeen projektijohtotehtävissä sekä lain edellyttämien sopimusten laadinnassa.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen tuki

Työllisyys- ja yrityspalveluiden tuottajakenttä on nykyisin erittäin sirpaleinen. Tästä lähtökohdasta eri palveluntuottajien saattaminen yhteen hyvin pelaavaksi kokonaisuudeksi vaatii vahvaa projektiosaamista, toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä sekä alueen työvoiman ja elinkeinoelämän lähtötilanteen tuntemista sekä tulevan kehityksen ennakointia. Oma lukunsa on monien eri sopimusten tuottaminen, joita valtionhallinto sekä kunnat tulevien työllisyysalueiden muodostamisessa tarvitsevat.

Tutustu TE-palvelut 2024 -uudistuksen oppaaseen alta.

Tutkimuspalvelut yhteisen tilannekuvan tukena

Tulevan rakentaminen edellyttää yhteistä tilannekuvaa. Ilman luotettavaa tietoa ei voi tehdä hyviä päätöksiä. Työllisyysalueiden muodostamisen ja palvelujen järjestämissuunnitelman tueksi FCG:n tutkimuspalvelut tuottavat tietoa muun muassa

 • väestökehityksestä ikäluokittain
 • työvoimarakenteesta
 • työvoiman ulkopuolella olevien koostumuksesta
 • työttömyyden ja työkyvyttömyyden rakenteesta
 • työvoiman ja työttömien muuttoliikkeestä
 • pendelöinnin määrästä ja suuntautumisesta
 • väestön koulutusasteesta ja sen kehityksestä
 • toimialarakenteen, yritysten ja työpaikkojen kehityksestä
 • työvoiman riittävyyden näkymistä
 • oppilaitosten suuntautumisen ja tarjonnan kehityksestä
 • talouden tilannekuvasta sisältäen skenaariolaskelmat ja uusimmat laskelmat TE-rahoitusmallin vaikutuksesta kunnan talouteen

Haastattelujen ja kyselyjen avulla voidaan syventää näkemyksiä palvelujen nykytilasta ja kehitystarpeista. Talousanalyyseissa voimme hyödyntää kuntatalouden painelaskelmaa sekä laatia skenaarioita erilaisen väestö- ja työvoimakehityksen vaikutuksista kuntien talouteen.

Valmisteluprosessin tuki: tiekarttapalvelut ja projektinjohtotuki

Projektinjohtotehtävien osalta tuemme projektipäällikköä muun muassa tavoitteiden ja toteutussuunnitelman laadinnassa sekä päivittämisessä, kommunikoinnin organisoinnissa sidosryhmien välillä ja eri osapuolten yhteistyön varmistamisessa.  Työllisyysalueen rakentamisessa käytetyn ajan, kustannusten ja valmistelun laadun valvonta sekä tehdyn työn dokumentointi kuuluvat niin ikään tarjoamiimme palveluihin.

Osana prosessia kartoitamme muutoshankkeen riskejä, ylläpidämme muutosmotivaatiota, kannustamme eri toimijoita hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä säännöllisten infojen ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Tavoitteena on luoda monenkeskiset kontaktit eri toimijoiden välille jo työllisyysalueen valmisteluvaiheessa.

Sopimukset sitovat ja täsmentävät valmistelun

Hallituksen luonnoksessa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleenjärjestämisestä edellytetään, että lokakuun loppuun mennessä (v. 2023) pitää työllisyysalueiden sopimusten (kuntayhtymän perussopimus, sopimus yhteisestä toimielimestä, ilmoitus itsenäisestä järjestämisestä, hakemus työllisyysalueesta annetuista kriteereistä poikkeamisesta) sekä suunnitelman työvoimapalveluiden järjestämisestä olla valmiina ja lähetettynä valtionhallintoon tarkasteltavaksi. Myös ilmoitus valtion tällä hetkellä vuokraamista, mutta jatkossa tarpeettomiksi käyvistä toimitiloista pitää tehdä samassa aikataulussa.

Kuntien yhteistoimintaan tarkoitettujen sopimusten minimiehdot on määritelty kuntalaissa. Lainopillinen apu ja sopimusten aikaansaaminen käytettävissä olevan aikataulun puitteissa edellyttää sopimusosaamista ja vankasti johdettua projektinjohtamista.

Vuoden 2022 aikana FCG:llä toteutettiin Kuntaliiton toimeksiannosta selvitys TE24-uudistukseen valmistautumisesta. Selvityksen tarkoituksena oli valottaa kolmen esimerkkikunnan kautta, millaisia edellytyksiä uudistus luo työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen ekosysteemille eri lähtötilanteessa olevissa kunnissa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti
Mikko Valtakari
Mikko Valtakari
Johtava asiantuntija
Jussi Sallinen
Jussi Sallinen
Johtava konsultti
Anu Tirkkonen
Anu Tirkkonen
Johtava asiantuntija