FCG Finnish Consulting Groupin valtioneuvostolle tekemän Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet -tutkimus esittää kahdeksaa suositusta, jotka toteuttamalla kunnat, valtio, työnantajat ja koulut voivat yhdessä edistää fossiilitonta liikkumista. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja niiden esteiden poistaminen ei liity kuitenkaan vain liikenteen päästöjen pienenemiseen, vaan myös arkiliikunnan lisäämiseen. Hyödyn kerää koko yhteiskunta.

Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu

Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet liittyen liikenteen päästöjen vähentämiseen: Tämän vuosikymmenen aikana päästöt on määrä puolittaa. Vuoteen 2030 mennessä tavoitellaan kävelyn ja pyöräilyn osalta 30 prosentin matkamäärien kasvua. Siis noin 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa sekä 35–38 prosentin kasvua kulkutapaosuuteen.

”Keskustelu eri kulkutavoista eskaloituu nopeasti vastakkainasetteluun, ja tämä on suurimpia haasteita kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tiellä. Päätöksentekijöiden pitäisi uskaltaa luottaa tutkittuun tietoon ja edistää yhteiskunnan kannalta kokonaisedullisimpia ratkaisuja. Kävelyn ja pyöräilyn rohkealla edistämisellä saataisiin niin terveyden kuin ilmaston kannalta hyviä vaikutuksia aikaiseksi”, toteaa FCG:n Ihmisten ympäristö -tiimin päällikkö Jani Päivänen.

Ristiriitojen ratkominen tutkittuun tietoon perustuen on yksi tutkimuksen johtopäätösten perusteella tehdyistä suosituksista. Muut suositukset liittyvät muun muassa taloudellisten kannustimien lisäämiseen, hallinnonalojen välisen yhteistyön tiivistämiseen, digitaalisten sovellusten käyttöönottoon sekä kävely- ja pyöräilyinfran nopeampaan kehittämiseen.

”Erityisesti tiiviillä kaupunkiseuduilla kävely ja pyöräily pitäisi nostaa ensisijaisiksi liikkumisvaihtoehdoiksi, joita kehitettäisiin kuitenkin omina itsenäisinä kulkutapoinaan. Kävelyä edistetään eri tavalla kuin pyöräilyä, ja siksi molemmille kulkutavoille pitäisi laatia omat tavoitteensa ja edistämisohjelmansa”, kertoo projektipäällikkö Max Mannola

”Kuntien lisäksi myös eri järjestöillä, palveluntarjoajilla ja sovelluskehittäjillä on paljon annettavaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Digitalisaatio tarjoaa hienot mahdollisuudet olosuhteiden parantamiseen käyttäjäpalautteen perusteella”, muistuttaa Päivänen.

Tänään julkaistu Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet -tutkimus perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluihin. Julkaisu toimeenpanee valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

 

Lisätietoja:

Tutkimus: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Jani Päivänen, tiimipäällikkö, FCG Finnish Consulting Group
p. 0400 560 626

Max Mannola, projektipäällikkö, FCG Finnish Consulting Group
p. 041 730 2353

 

 

FCG Finnish Consulting Groupista: 

FCG Finnish Consulting Group on suurin suomalaisomisteinen konsulttialan yritys.  

Me FCG:llä kehitämme ratkaisuja hyvinvoinnin, kestävän elinympäristön ja hyvän hallinnon tarpeisiin Suomessa ja maailmalla. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää kehittyvissä maissa. Konsernissa työskentelee yli 700 osaajaa ympäri maailman. Liikevaihtomme oli vuonna 2020 71,7 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fcg.fi    

FCG – Hyvän elämän tekijät.